فایل ورد بررسي ارتباط زمان و ثابت سرعت خشک شدن (K) با پارامترهاي خشک کن و ضايعات (درصد شکستگي) برنج در مرحله تبديل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي ارتباط زمان و ثابت سرعت خشک شدن (K) با پارامترهاي خشک کن و ضايعات (درصد شکستگي) برنج در مرحله تبديل :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :14

یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر کیفیت تبدیل یا به عبارتی ضایعات ناشی از خرد شدن برنج در مرحله تبدیل به برنج سفید و در نتیجه ارزش اقتصادی آن, نحوه اعمال فرآیند خشک کردن و کنترل پارامترها در خشک کن می باشد. به منظور بررسی عوامل موثر بر کیفیت تبدیل محصول و ارتباط آنها با یکدیگر, رقم بینام که یکی از ارقام متداول برنج استان گیلان به کیفیت تبدیل و مقاومت بافتی متوسط است, با رطوبت اولیه 20.5% مورد استفاده قرار گرفت. فرایند خشک کردن محصول در قالب طرح کاملا تصادفی با 20 تیمار توسط 3 فاکتور: درجه حرارت هوای خشک کن (در پنج سطح: 30, 40, 50, 60 و 70 درجه سانتی گراد), سرعت جریان هوای خشک کن (در دو سطح 0.5 و 2 متر بر ثانیه) و رطوبت شلتوک در انتهای فرایند (در دو سطح 10.5 و 14 درصد بر پایه تر, به ترتیب معادل 11.7 و 16.3 درصد بر پایه خشک) در 4 تکرار انجام شد. نتایج به دست آمده از آزمایش ها نشان داد که افزایش درجه حرارت و سرعت جریان هوا در خشک کن باعث کاهش زمان و برعکس باعث افزایش ثابت سرعت کاهش رطوبت (K) در محصول می شود. هم چنین مشخص شد که کاهش رطوبت نهایی محصول علی رغم این که باعث افزایش معنی دار زمان فرایند می شود ولی برثابت K اثر معنی دار ندارد. آزمون همبستگی نشان داد که در دامنه رطوبتی مشخص (20.5% الی 14% و یا 20.5% الی 10.5%) میزان ضایعات (درصد شکستگی) برنج د رمرحله تبدیل با زمان خشک شدن هم بستگی منفی و با ثابت K هم بستگی مثبت دارد در حالی که این دو شاخص با مقاومت خمشی محصول به ترتیب هم بستگی مثبت و منفی دارند. برازش خصوصیات کیفی شامل ضایعات در مرحله تبدیل و مقاومت خمشی محصول بر حسب زمان و یا ثابت سرعت خشک شدن مشخص کرد که با استفاده از متغیر زمان می توان برآورد دقیق تری برای خصوصیات کیفی مذکور به دست آورد.
کلید واژه: فرایند خشک کردن, شلتوک, تبدیل, سینتیک خشک شدن, کیفیت

لینک کمکی