فایل ورد ارزيابي زيستي رودخانه چافرود (استان گيلان) با استفاده از ساختار جمعيت ماکروبنتوز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد ارزيابي زيستي رودخانه چافرود (استان گيلان) با استفاده از ساختار جمعيت ماکروبنتوز :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :8

پژوهش حاضر, اجتماعات کفزیان و ساختار جمعیتی آنها را در بخشی از رودخانه چافرود مورد بررسی قرار داده و با توجه به عوامل آشفتگی زای محیطی به طبقه بندی و ارزیابی ایستگاه های مورد بررسی پرداخته است. در مجموع 8 ایستگاه مطالعاتی در مسیر حدود 9 کیلومتری رودخانه انتخاب و فون کفزیان بزرگ آن به صورت ماهانه توسط دستگاه سوربر و با 3 تکرار در هر ایستگاه نمونه برداری شد. نمونه های جمع آوری شده توسط فرمالین 4% تثبیت و در آزمایشگاه جدا سازی, شناسایی و شمارش گردید. 73 گروه از بی مهرگان کفزی در این مدت شناسایی شد که در میان آنها لارو حشرات آبزی بیشترین تنوع و فراوانی را داشته اند. افراد متعلق به دو راسته Diptera و Ephemeroptera در همه ایستگاه ها جانداران غالب بوده اند. حداکثر فراوانی کل جانداران در این مدت 2335 عدد در ایستگاه 2 و حداقل آن 1639 عدد در مترمربع در ایستگاه 4 بوده است. داده های مربوط به فراوانی کفزیان بزرگ به صورت سنجه های ساختار جمعیتی Community structure metrics)) شامل غنای کل, غنای EPT و نسبت فراوانی EPT به خانواده Chironomidae, خلاصه شد. در ضمن شاخص تنوع شانن- وینر (Shannon-Winner diversity index) و شاخص زیستی در سطح خانواده هیلسنهوف (Hilsenhoff familt level biotic index) نیز در ایستگاه های مورد بررسی محاسبه شد. نتایج به دست آمده از آنالیز خوشه ای و نیز طبقه بندی کیفی آب براساس شاخص زیستی هیلسنهوف, با هم مطابقت داشته و ایستگاه های تحت تاثیر عوامل آلاینده در یک گروه طبقه بندی شدند.
کلید واژه: ارزیابی زیستی, کفزیان بزرگ, رودخانه چافرود

لینک کمکی