فایل ورد بررسي ارتباط ميزان فلورايد پايه و pH بزاق با dmft كودكان پنج ساله شهر همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي ارتباط ميزان فلورايد پايه و pH بزاق با dmft کودکان پنج ساله شهر همدان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: فلوراید مهمترین ماده معدنی در پیشگیری از پوسیدگیهای دندانی است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میزان فلوراید پایه, بزاق و dmft در کودکان پنج ساله مهدکودکهای شهر همدان در سال 1383 می باشد.روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی - مقطعی از نوع مورد - شاهد, کودکان پنج ساله کلیه مهدکودکهای مناطق همدان مورد بررسی قرار گرفتند. ایندکس dmft آنها با معاینه توسط آینه و سوند در نور طبیعی تعیین گردید. صد کودک به نسبت مساوی از هر دو جنس (پنجاه دختر و پنجاه پسر) در هر یک از دو گروه شاهد (1³dmft) و مورد (dmft>1) قرار گرفتند. از هر کودک حدود 1- 3 میلی لیتر بزاق غیر تحریکی جمع آوری شد و توسط الکترود مخصوص اندازه گیری فلوراید, غلظت فلوراید بزاق هر کودک بر حسب ppm ثبت گردید. pH هر نمونه توسط pH سنج اندازه گیری شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون آماری t آنالیز گردید. یافته ها: میزان فلوراید بزاق در گروه شاهد و مورد به ترتیب 0.0113±0.007 ppm و 0.0321±0.011 ppm و میزان pH بزاق در گروه مورد 0.44±6.53 و در گروه شاهد 0.28±6.74 بدست آمد. طبق آنالیز آماری بین میزان فلوراید پایه و pH بزاق و ایندکس dmft رابطه معنی دار مشخصی وجود داشت.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که غلظت مناسب فلوراید بزاق و افزایش pH بزاق می تواند شاخص dmft کودکان را کاهش دهد.
کلید واژه: بزاق, پوسیدگی دندان, شاخص dmft, فلوراید, pH

لینک کمکی