فایل ورد بررسي تغييرات هماتولوژيك و بيوشيميايي خون گوسفند در انتقال خون مكرر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تغييرات هماتولوژيک و بيوشيميايي خون گوسفند در انتقال خون مکرر :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دامپزشکي ايران (دانشگاه شهيد چمران اهواز)

تعداد صفحات :16

هدف از پژوهش حاضر بررسی واکنش های بالینی و تغییرات هماتولوژیک و بیوشیمیایی خون گوسفند در انتقال خون مکرر است. ابتدا ده کیسه خون از تعدادی گوسفند بعنوان دهنده گرفته شد و با خون 5 راس گوسفند (گیرنده) مورد آزمایش سازگاری خون قرار گرفت. پیش از انتقال خون, نمونه های خون گوسفندان مورد آزمایش بعنوان شاهد گرفته شدند. پس از اطمینان از سازگاری خونهای دهنده و گیرنده, در سه روز متوالی, سه بار انتقال خون به گوسفندان گیرنده صورت گرفت (هر روز, یک بار انتقال خون به میزان 250 میلی لیتر). در زمانهای صفر (بلافاصله پس از انتقال خون), 24, 48, 72 و 96 ساعت پس از انتقال خون اقدام به خونگیری از گوسفندهای گیرنده شد. در نمونه های شاهد و آزمایش پارامترهای هماتولوژیک خون و بیوشیمیایی سرم مورد سنجش قرار گرفتند. برای پی بردن به اختلاف آماری معنی دار در زمانهای مختلف نمونه گیری و میان میانگین های مختلف از آزمون های آنالیز واریانس و دانکن در سطح P<0.05 استفاده شد. پس از سه بار انتقال خون از گوسفند به گوسفند به میزان 250 میلی لیتر در هر روز, در هیچیک از گوسفندان گیرنده و در هیچیک از روزهایی که انتقال خون متوالی صورت می گرفت. واکنش ناشی از انتقال خون مانند سرفه های مکرر, تنگی نفس, لرزش عضلانی, ترشح بزاق, ریزش اشک, تب و نفخ شکمبه دیده نشد. تعداد گلبولهای قرمز, میزان هموگلوبین, هماتوکریت, تعداد گلبولهای سفید و درصد و تعداد مطلق نوتروفیلها تا 48 ساعت پس از انتقال خون بطور معنی داری افزایش یافته و از 72 تا 96 ساعت پس از انتقال بتدریج کاهش یافتند. (P<0.05) میزان بیلی رویین و لاکتات دهیدروژناز سرم از 24 ساعت پس از انتقال خون تا 72 ساعت پس از آن بطور معنی داری افزایش یافت. (P<0.05) میزان پروتئین تام از 24 ساعت پس از انتقال بطور معنی داری افزایش یافت. درصد و میزان مطلق (گرم د ردسی لیتر) گاما گلوبولین تا 72 ساعت پس از انتقال خون بطور معنی داری افزایش یافت (P<0.05). انتقال خون مکرر به میزان 250 میلی لیتر در سه روز متوالی با واکنش های انتقال خون همراه نیست. در این رابطه نیازی به تست سازگاری یا تعیین گروه خون گوسفندهای دهنده و گیرنده نیست. اما باید توجه داشت که در این حالت, سیستم ایمنی گوسفندان گیرنده تحریک شده و احتمال بروز واکنش های خطرناک در انتقال های بعدی وجود دارد.
کلید واژه: انتقال خون مکرر, پارامترهای هماتولوژیک وبیوشیمیایی خون, گوسفند

لینک کمکی