فایل ورد شناسايي تركيبات فرار پنير سفيد آب نمكي- ايراني به روش گاز كروماتوگرافي- طيف سنجي جرمي (GC-MS)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شناسايي ترکيبات فرار پنير سفيد آب نمکي- ايراني به روش گاز کروماتوگرافي- طيف سنجي جرمي (GC-MS) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دامپزشکي ايران (دانشگاه شهيد چمران اهواز)

تعداد صفحات :10

با توجه به ارزش تغذیه ای و اقتصادی پنیر و اهمیت روزافزون ارتقا ویژگیهای حسی این فرآورده مهم لبنی, بررسی ترکیبات مولد عطر و طعم و عوامل موثر درتشکیل آنها کاملا ضروری می نماید. لذا به عنوان بخشی از مطالعه تغییرات بیوشیمیایی پنیر سفید آب نمکی- ایرانی طی فرآیند رسیدن, از روش گاز کروماتوگرافی- طیف سنجی جرمی (GC-MS) جهت شناسایی ترکیبات مولد عطر و طعم استفاده گردید. مواد فرار پنیر سفید آب نمکی چهل و پنج روزه به روش Likens-Nickerson (SDE) استخراج گردید. عصاره های استخراجی با تزریق یک میکرولیتر از کنسانتره آماده شده به دستگاه گاز کروماتوگرافی GC-8060 متصل شده به طیف سنج Trio-1000 تجزیه گردیدند. شناسایی ترکیبات فرار نیز براساس مقایسه طیف ها با کتابخانه NIST صورت گرفت. تعیین مقدار کمی ترکیبات فرار با برقراری تناسب بین شدت هر پیک و شدت پیک استاندارد داخلی محاسبه و برحسب نانوگرم به ازا هر گرم پنیر ارایه شده است. آنالیز و شناسایی ترکیبات جداسازی شده نشان داد که عمده مواد فرار پنیر مورد آزمون از انواع کتونها, اسیدها, لاکتونها, آلدئیدها, دی متیل دی سولفید و تری متیل دی سولفید تشکیل شده است.
کلید واژه: پنیر آب نمکی ایرانی, ترکیبات فرار, طیف سنجی جرمی

لینک کمکی