فایل ورد پايداري و تعيين دامنه ميزباني Mycosphaerella graminicola عامل سپتوزيوزبرگي گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد پايداري و تعيين دامنه ميزباني Mycosphaerella graminicola عامل سپتوزيوزبرگي گندم :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :24

پایداری Mycosphaerella graminicola عامل سپتوریوز گندم در شرایط طبیعی و در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. برگ های آلوده گندم حاوی پیکنیدیوم عامل بیماری در اعماق مختلف خاک (0-10-20-30 و 40 سانتی متری) در مزرعه قرار داده شدند. پیکنیدیوسپورها در سطح خاک قدرت جوانه زنی خود را بعد از گذشت 8 ماه کاملا از دست دادند ولی در اعماق مختلف خاک با کلونیزه شدن برگ ها توسط قارچ های پوده زی پیکنیدیوم ها در کمتر از دو ماه از بین رفتند. در دمای 4-5°C در شرایط کنترل شده آزمایشگاه بعد از 25 ماه قدرت جوانه زنی اسپورهای قارچ به 18 تا 20 درصد رسید. جهت تشکیل فرم جنسی در شرایط طبیعی, بوته های گندم آلوده به سپتوریوز بعد از برداشت در هوای آزاد قرار داده شد. مشخصات مورفولوژیکی فرم جنسی تولید شده با مشخصات Mycosphaerella graminicola گزارش شده توسط محققین دیگر مطابقت داشت ولی به علت عدم تنش آسکوسپورها اثبات بیماری زایی میسر نگردید. تلاش برای تشکیل فرم جنسی در شرایط آزمایشگاهی موفقیت آمیز نبود. از بذرهای جمع آوری شده مزارع گندم آلوده به سپتوریوز, قارچ عامل بیماری به ندرت جداسازی گردید. جهت تعیین دامنه میزبانی و نقش علف های هرز در پایداری عامل سپتوریوز گندم, در شرایط گلخانه گیاهانی چون Setaria viridis, Secale cereale, Poa annua, Phalaris minor, Lolium rigidum, H. spantaneum, Hordeum murinum, Digitaria lunguinalis, Bromus sterlis, Agropyron repens, Aegilopes crassa, A. ludviciana, Avena fatua جو زراعی رقم ریحانه و ذرت رقم Sc704 که تعدادی از آنها علف های هرز گرامینه مزارع گندم می باشند با جدایه های سپتوریوز گندم (107 اسپور در میلی لیتر) مایه زنی گردیدند. چهل روز بعد از مایه زنی, در برگ های خشک و پیر دو گیاه S.cereale , L. rigidum پیکنیدیوم های قهوه ای و ریز مشاهده گردید که روی گیاه گندم بیماری زا بودند و L.rigidum به عنوان میزبان جدید برای ایران گزارش می گردد. در شرایط مزرعه بر روی هیچ یک از علف های هرز بررسی شده علایم سپتوریوز مشاهده نگردید.
کلید واژه: Septoria tritici, گندم, دامنه میزبانی, پایداری

لینک کمکی