فایل ورد بررسي کارآيي يک غشاي نانوفيلتراسيون در حذف نيترات از آب آشاميدني در شرايط عملي مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي کارآيي يک غشاي نانوفيلتراسيون در حذف نيترات از آب آشاميدني در شرايط عملي مختلف :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آب و فاضلاب

تعداد صفحات :12

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فشار و ترکیب یونی آب در کاهش نیترات از آب آشامیدنی با استفاده از یک غشای نانوفیلتراسیون بوده است. به منظور بررسی تاثیر فشار, میزان حذف نیترات در غلظت نیترات150 میلی گرم بر لیتر نیترات سدیم و نیترات کلسیم در دامنه فشار 4 تا 11 بار مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی تاثیر غلظت در میزان حذف نیترات, از غلظتهای 50, 100, 150, 200, 250, 300 میلی گرم بر لیتر نمکهای نیترات سدیم, نیترات پتاسیم, نیترات کلسیم و نیترات منیزیم برای شبیه سازی آب استفاده شد. برای بررسی تاثیر نوع آنیون همراه نیترات در میزان حذف آن, میزان حذف نیترات با افزودن غلظتهای 50, 100, 150, 200, 250 میلی گرم بر لیتر دو نمک فلورید سدیم و سولفات سدیم به محلول حاوی نیترات سدیم اندازه گیری و تاثیر حضور این آنیون ها در غلظتهای مختلف بررسی و مقایسه گردید. نتایج نشان داد که با افزایش فشار, میزان حذف نیترات افزایش می یابد که این تاثیر افزایش فشار, به ویژه هنگامی که نیترات به همراه کاتیون تک ظرفیتی باشد محسوس تر است. بعلاوه, این افزایش میزان حذف تا فشار 8 بار بیشتر بوده و پس از آن تقریبا ثابت می شود. نوع کاتیون همراه نیترات نیز در میزان حذف آن تاثیر داشته و حداکثر میزان حذف نیترات در محلول شبیه سازی شده با نیترات کلسیم و حداقل آن در محلول شبیه سازی شده با نیترات پتاسیم مشاهده شد. در خصوص تاثیر غلظت در میزان حذف نیترات نیز بسته به نوع کاتیون همراه نیترات این تاثیر متفاوت است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه هنگامی که کاتیون همراه نیترات دو ظرفیتی باشد, همچون نیترات کلسیم و نیترات منیزیم, با افزایش غلظت نیترات, میزان حذف آن افزایش می یابد, لکن هنگامی که کاتیون همراه نیترات تک ظرفیتی است, همچون نیترات سدیم و نیترات پتاسیم, میزان حذف نیترات با افزایش غلظت کاهش می یابد. تاثیر نوع و میزان آنیون همراه نیترات در میزان حذف آن نیز بسته به نوع آنیون همراه متفاوت می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با افزایش غلظت سولفات در محلول, میزان حذف نیترات کاهش می یابد, در حالی که با افزایش غلظت فلوراید در محلول میزان حذف نیترات افزایش می یابد.
کلید واژه: نانو فیلتراسیون, نیترات, فشار بهره برداری, ترکیب یونی

لینک کمکی