فایل ورد حالت به اي ذينفع و مخاطب در زبان روسي و طرز بيان آن در زبان فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد حالت به اي ذينفع و مخاطب در زبان روسي و طرز بيان آن در زبان فارسي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش زبان هاي خارجي

تعداد صفحات :18

مقاله حاضر به تشریح وجه تمایز حالت به ای ذینفع ecoa) و مخاطب ( ) در زبان روسی و طرز بیان آن ها در زبان فارسی می پردازد. هر دو حالت به طور معمول از چهار عضو تشکیل شده اند. عضو اصلی و مهم جمله, واژه ای است که در حالت به ای خواه ذینفع یا مخاطب صرف شده باشد, این هنگامی است که در هر دو ساختار از فعل استفاده کنیم. فعل جمله در اینجا دارای هدایت دستوری دوگانه ( ) خواهد بود. در زبان فارسی, می توان نهاد را از ساختار حذف کرد. در این صورت شناسه فعل, نقش نهاد را ایفا می کند. در زبان روسی, در صورتی که فعل جمله در زمان حال یا آینده به کار رفته باشد, می توان نهاد را از ساختار حذف کرد. در این صورت شناسه فعل نقش نهاد را ایفا می کند. در زبان روسی, حذف نهاد از جملاتی که فعل آن ها در زمان گذشته بیان شده اند, مجاز نیست. وجه تمایز حالت به ای ذینفع از ساختار مشابه در زبان فارسی, در آن است که در زبان روسی یکی از اعضای شرکت کننده در جمله ضمیر شخصی است, در صورتی که در زبان فارسی, به جای ضمیر شخصی, ضمیر ملکی به کار رفته است. در زبان روسی در جملات دارای حالت به ای مخاطب, حرف اضافه به کار نمی رود, حال آنکه در ساختارهای مشابه زبان فارسی, حرف اضافه به کار می رود.
کلید واژه: حالت به ای ذینفع, حالت به ای مخاطب, هدایت دستوری دو گانه, نهاد و گزاره

لینک کمکی