فایل ورد تاثير فعاليت و مورفولوژي آکروزوم بر لقاح پس از انجام ICSI

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاثير فعاليت و مورفولوژي آکروزوم بر لقاح پس از انجام ICSI :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: عدم موفقیت در لقاح پس ازانجام ICSI می تواند ناشی از عوامل اسپرمی, تخمکی و یا هر دو باشد. با توجه به اهمیت مورفولوژی و عملکرد آکروزوم در فعال نمودن تخمک و میزان موفقیت در لقاح, در این مطالعه رابطه بین یکسری وقایع که در طول اسپرمیوژنز رخ می دهد, از جمله مورفولوژی اسپرم و فعالیت آکروزین به عنوان شاخص سلامت آکروزوم و توانایی اسپرم در فعال نمودن تخمک با میزان لقاح پس از انجام ICSI ارزیابی گردید. روش بررسی: نمونه های سیمن از 68 زوج نابارور مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان جهت انجام ICSI جمع آوری شد. بخشی از نمونه ها جهت آنالیز پارامترهای اسپرمی بر اساس معیار WHO و بخش اعظم آنها جهت انجام ICSI آماده گردید. باقیمانده نمونه ها جهت رنگ آمیزی پاپانیکولا و تست پلاتینولیز به ترتیب برای ارزیابی مورفولوژی اسپرم بر اساس Strict criteria و فعالیت آکروزین مورد استفاده قرار گرفت. نتایج با تعیین ضریب همبستگی و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 5/11, مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در صورتی که عدد P کمتر از 05/0 بود از لحاظ آماری معنی دار به حساب آمد.نتایج: نتایج حاصل از تست ژلاتینولیز نشان داد که میانگین قطر هاله از لحاظ آماری رابطه معنی داری با غلظت اسپرم (r=0.343, p=0.004), تحرک (r=0.282, p=0.020), مورفولوژی اسپرم بر اساس معیار (r=-0.314, p=0.009) WHO, میزان لقاح (r=0.27, p=0.026) و درصد تشکیل هاله (r=0.853, p=0.001) داشت.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بیانگر آن است که درطی انجام ICSI , انتخاب اسپرم با آکروزوم کوچک, که احتمالا پارامترهای تست ژلاتینولیز (میانگین قطر هاله- درصد تشکیل هاله) آن کاهش یافته, شانس موفقیت باروری را در اینگونه اسپرمها کاهش می دهد. از آنجایی که تست ژلاتینولیز به عنوان آزمون برای سلامت آکروزوم و غلاف خلف آکروزومی در نظر گرفته می شود, کاهش لقاح می تواند به علت کاهش عوامل اسپرمی فعال کننده تخمک (SAOAFs) در اینگونه اسپرمها باشد. در پایان پیشنهاد می شود که روش هایی جهت شناسایی اندازه گیری SAOAFs در نمونه های اسپرمی افراد کاندید روش های لقاح خارج رحمی ارایه می گردد.
کلید واژه: فعالیت آکروزین, ICSI, لقاح, فعال شدن تخمک, مورفولوژی اسپرم

لینک کمکی