فایل ورد اثر درماني کلسيم- Vit D در زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد اثر درماني کلسيم- Vit D در زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) مهمترین علت اولیگواوولاسیون و عدم تخمک گذاری در زنان سنین باروری و در زنان نابارور می باشد. با توجه به مقاومت به انسولین و هیپرانسولینمی در این بیماری و نقش کلسیم و ویتامین D در اصلاح اختلال ترشح انسولین و تکامل اووسیت در پستانداران, به نظر می رسد میزان اثربخشی کلسیم بر تخمک گذاری در انسان (در موارد PCOS), از موارد مهم بررسی و مطالعه می باشد؛ لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر کلسیم بر تخمک گذاری و اندازه فولیکول در مقایسه با درمان رایج متفورمین طراحی و اجرا شد.روش بررسی: در این مطالعه کلیه بیماران مبتلا به سندرم PCOS (بر طبق معیار Rotterdam و تایید تشخیص توسط پزشک متخصص) مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر در سال 1383, پس از ابراز تمایل به همکاری در مطالعه, در سه گروه درمانی 20 نفره به تفکیک تحت درمان قرار گرفتند. در گروه اول روزانه با قرص کلسیم(1000mg) Vit D- , گروه دوم تحت درمان با قرص کلسیم(1000mg) Vit D- به همراه متفورمین (1500mg) و گروه سوم تحت درمان با قرص متفورمین (1500mg) به مدت 3 ماه تحت درمان و 3 ماه کنترل پس از درمان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. پیگیری بیماران پس از 6 ماه به صورت بررسی اندازه فولیکول غالب, نظم قاعدگی و بارداری صورت پذیرفت. پس از جمع آوری داده ها و ثبت رایانه ای آنها در نرم افزار آماری SPSS 11, آنالیز آماری بر مبنای فرضیات (آزمون کروسکال والیس, ANOVA ,t و رگرسیون GEE) با سطح معنی داری 05/0 انجام شد.نتایج: در ارتباط با پاسخ درمانی در این بیماران (اندازه فولیکول ³12mm), آزمون آماری GEE نشان داد فراوانی نسبی پاسخدهی رشد فولیکول در گروه کلسیمVit D- و متفورمین به نسبت دو گروه دیگر به طور معنی داری در ماه های پنجم و ششم بیشتر بود (p=0.03).نتیجه گیری: با توجه به عملکرد متفورمین به صورت کاهش و تنظیم انسولین و همچنین نقش مشخص کلسیمVit D- در اصلاح و تنظیم انسولین در این سندرم, مصرف همزمان این دو دارو به منظور اصلاح اختلال انسولین و کاهش آندروژن و در نتیجه بلوغ تخمک پیشنهاد می شود.
کلید واژه: سندرم تخمدان پلی کیستیک, کلسیم, ویتامین D, متفورمین, مقاومت به انسولین, اثر کلسیم بر انسولین, هیپرآندروژنیسم

لینک کمکی