فایل ورد بررسي ديدگاه زوجين نابارور نسبت به نازايي و سازگاري زناشويي در مراجعين به مرکز نازايي رويان تهران، سال 1384

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي ديدگاه زوجين نابارور نسبت به نازايي و سازگاري زناشويي در مراجعين به مرکز نازايي رويان تهران, سال 1384 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف : از جمله فاکتـورهای خطر بالقوه در ایجاد مشکلات زناشویی, اختلاف دیدگاه زوجین نسبت به نازایی است. مطالعات کاهش کلی در سازگاری زناشویی زوجین را در زمینه مشکل ناباروری نشان داده است. این مطالعه با هدف شناسایی دیدگاه زنان و مردان نازا نسبت به نازایی و سازگاری زناشویی در مراجعین به مرکز نازایی رویان تهران انجام شده است.مواد و روش ها : در این مطالعه مقطعی از طریق نمونه گیری مستمر,160 زوج نازا که جهت پیگیری, تشخیص و درمان نازایی به مرکز درمانی رویان تهران(1384) مراجعه کرده بودند, انتخاب شدند داده ها با پرسشنامه های دیدگاه اعتماد به نفس کوبر اسمیت و سازگاری زناشویی اسپانیر جمع آوری گردید.یافته ها : نتایج نشان داد که مردان نیز همانند زنان, به داشتن فرزند علاقه زیادی داشته و آن را مهم ترین موضوع زندگی خود می دانند و نیز در پیگیری, تشخیص و درمان نازایی تلاش کرده و جهت صحبت با همسر خود در مورد بچه دار شدن تمایل زیادی دارند. هم چنین اختلاف معنی داری بین اعتماد به نفس و سازگاری زناشویی مردان و زنان وجود نداشت اما ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد بین دیدگاه زنان و مردان و سازگاری زناشویی آنان ارتباط معنی دار وجود دارد.استنتاج : در نظر گرفتن علاقه زنان و مردان و میزان سعی و تلاش و تمایل آنها جهت صحبت با همسر در مورد فرزند دار شدن و اعتماد به نفس و سازگاری زناشویی آنها می تواند به عنوان بخشی از ارزیابی های روان شناختی توسط روان شناسان مورد استفاده قرار گیرد. افزایش علاقه و درگیری زوجین در درمان ناباروری می تواند باعث تغییرات مثبت در روابط آنان شده و سبب شود نازایی اثر منفی روی زوجین نداشته باشد.
کلید واژه: نازایی, دیدگاه, اعتماد به نفس, سازگاری زناشویی

لینک کمکی