فایل ورد بررسي تاثير اقامت متخصص بيهوشي بر ميزان مرگ و مير بيماران بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام خميني (ره ) ساري، سال 1383-1379

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير اقامت متخصص بيهوشي بر ميزان مرگ و مير بيماران بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام خميني (ره ) ساري, سال 1383-1379 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: توانایی های متخصصان بیهوشی در ایفای نقش های مهم در شرایط بحرانی از نظر اقدامات اورژانسی قلبی و عروقی, موجب شده که حضور آنان مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه میزان تاثیر اقامت متخصص بیهوشی بر مرگ و میر بیماران بستری دربخش مراقبت های ویژه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری در طی سال های 1379 لغایت شهریور 1383 مورد بررسی قرار گرفته است.مواد و روش ها : در این بررسی پرونده بیماران گروه مورد (بیماران فوت شده در زمان حضور متخصص بیهوشی) با بیماران گروه شاهد (بیماران فوت شده در زمان عدم حضور متخصص بیهوشی) مورد بررسی قرار گرفته و مشخصه های دموگرافیک و پزشکی جمع آوری و ثبت گردید و متغیرهای مداخله گر همگن در دو گروه, مانند تجهیزات بررسی نشد. داده ها با نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و آزمون های T, Z و X2 آنالیز شدند.یافته ها : یافته های پژوهش در بخش مراقبت های ویژه نشان داد, میزان مرگ و میر مردان (61.9 درصد) و زنان (38.1 درصد) بیش تر بود. باحضور متخصص بیهوشی در بخش, مدت اقامت کل بیماران از 14 روز به 11 و میزان مرگ بیماران از 24 درصد به 14 درصد کاهش یافت. هم چنین نتایج نشان داد ارتباط معنی داری بین سن و مرگ, سن با علت مرگ و علت پذیرش و علت فوت با سرویس ارجاع دهنده وجود داشت. استنتاج : یافته های پژوهش نشان داد حضور متخصص بیهوشی در کاهش میزان مرگ و میر بیماران تاثیر دارد. بدیهی است که با وجود محدودیت تعداد تخت بخش مراقبت های ویژه و درخواست پذیرش جهت بیماران مختلف, انتخاب بیماران باید بر مبنای اندیکاسیون های کلاسیک صورت گیرد. به ویژه در شرایط مساوی, بیمارانی که شرایط بهره مندی بیشتری از بخش را دارند و احتمال مرگ آنها کمتر و پیش آگهی بهتری در صورت بستری در بخش را دارند, در اولویت پذیرش قرار گیرند.
کلید واژه: متخصص بیهوشی, بخش مراقبت های ویژه, مرگ و میر

لینک کمکی