فایل ورد بررسي مقايسه اي نيازهاي آموزشي هنگام ترخيص از ديدگاه بيماران زن و مرد تحت عمل باي پس عروق كرونر (CABG) در بيمارستان هاي شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي مقايسه اي نيازهاي آموزشي هنگام ترخيص از ديدگاه بيماران زن و مرد تحت عمل باي پس عروق کرونر (CABG) در بيمارستان هاي شهر تهران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف : علی رغم تمام پیشرفت های حاصل درجراحی قلب هنوز بیماران زیادی با عوارض و مشکلات فراوان ناشی از عمل جراحی مواجه هستند لذا در درجه اول پیشگیری از بیماری قلب مورد توجه بوده و اگر بیمار توسط عمل جراحی درمان شود حفظ زندگی بعد از عمل نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا باید به این گروه از بیماران آموزش های لازم جهت حفظ زندگی بعد از عمل داده شود. آموزش بیماران باید براساس بررسی و تعیین نیازهای آموزشی آنان و بر مبنای جنس صورت پذیرد و اطلاعات لازم دقیقا براساس نیازهای بیان شده از طرف بیماران ارایه گردد. این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه نیازهای آموزشی هنگام ترخیص از دیدگاه بیماران زن و مرد تحت عمل بای پس عروق کرونر انجام گرفته است.مواد و روش ها : پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که در آن پژوهشگر با استفاده از پرسشنامه نیازهای آموزشی 100 زن و 100 مردی که برای اولین بار تحت عمل بای پس عروق کرونر قرارگرفتند را تعیین و سپس این نیازها, در 6 حیطه (سطح و نوع فعالیت, درمان دارویی, رژیم غذایی, عوارض و درمان, بهبود کیفیت زندگی و مراقبت از پوست) با هم مقایسه گردیده است.یافته ها : نتایج آماری بیانگر آن بود که بیش ترین نیاز آموزشی مردان و زنان نیاز به دریافت اطلاعات درمورد فعالیت بعد از عمل بوده است, در حالی که کم ترین نیاز آموزشی در مردان نیاز به آموزش درمورد بهبود کیفیت زندگی و در زنان نیاز به دریافت اطلاعات درمورد رژیم غذایی می باشد. همچنین یافته ها نشان داد بین نیازهای آموزشی زنان و مردان در حیطه های مختلف به جز نیاز به آموزش در مورد داروهای مصرفی اختلاف معنی دار وجود داشته است (P<0.0001).استنتاج : با توجه به یافته های پژوهش نیازهای آموزشی زنان و مردان تحت عمل بای پس عروق کرونر در حیطه های مختلف باهم اختلاف معنی دار داشت. لذا لازم است به هنگام آموزش این بیماران, تفاوت جنس مدنظر قرار داده شود تا تفاوت ها و تشابهات نیازهای آموزشی مردان و زنان در هنگام ترخیص مشخص شده و پرستاران با توجه به نیازهای خاص آنان برنامه ریزی صحیح را فراهم آورند .
کلید واژه: نیازهای آموزشی, بای پس عروق کرونر, جنس, ترخیص

لینک کمکی