فایل ورد بررسي وجود DNA ويروس هپاتيت B در پلاسماي حاصل از واحدهاي خون اهداكنندگان HBsAg منفي و anti-HBc مثبت استان تهران با استفاده از PCR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي وجود DNA ويروس هپاتيت B در پلاسماي حاصل از واحدهاي خون اهداکنندگان HBsAg منفي و anti-HBc مثبت استان تهران با استفاده از PCR :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه پژوهشي خون

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: بروز هپاتیت B پس از انتقال خون با غربالگری خون های اهدایی برای HBsAg کاهش یافته ولی هنوز HBV مسـوول بروز تعدادی موارد هپاتیت پس از انتقال خون در سراسر جهان است. برآورد و تخمین میزان anti-HBc و HBV DNA مثبت در واحدهای خون های اهدایی جهت ارزیابی لزوم غربالگری اهداکنندگان خون از نظر anti-HBc مهم است. در این مطالعه واحدهای خون اهدایی که HBsAg منفی بودند از نظر anti-HBc مورد بررسی قرار گرفته و وجود HBV DNA در نمونه های anti-HBc مثبت با روش PCR ارزیابی شدند. مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع توصیفی بود. در این مطالعه 2000 اهداکننده خون که در آزمایش های غربالگری HBsAg, anti-HCV, anti-HIV و RPR منفی بودند, از نظر وجود anti-HBc(Total) بررسی شدند. کلیه نمونه های مثبت به صورت منفرد از نظر anti-HBs و وجود HBV DNA با روش PCR مورد آزمایش قرار گرفتند. حساسیت آزمایش HBV DNA(PCR) به میزان geq/ml 300 طبق پانل های تاییدی VQC برآورد شده است. یافته ها: از 2000 نمونه اهداکننده, (11.5%) 230 اهداکننده anti-HBc مثبت و از این گروه, 179 نمونه anti-HBs مثبت بودند. 227 نمونه در بررسی HBV DNA(PCR) منفی گزارش شدند. 3 اهداکننده برای بررسی مجدد فراخوان شدند که 2 نفر آنان مراجعه کرده و نمونه جدید منفی گزارش شد. نتیجه گیری: تحقیقات آینده برای ارزیابی حضور HBV DNA در نمونه های خون اهداکنندگان anti-HBc مثبت با بهره برداری از دستگاه های تمام اتوماتیک و استفاده از کیسه های خون دارای ضمایم جانبی توصیه می گردد.
کلید واژه: PCR, اهداکنندگان خون, HBsAg

لینک کمکی