فایل ورد ارزيابي توانايي تشخيصي آزمون آنتي ژن كانسر مثانه در مقايسه با سيتولوژي ادرار در تشخيص ترانزيشنال سل كارسينوماي مثانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد ارزيابي توانايي تشخيصي آزمون آنتي ژن کانسر مثانه در مقايسه با سيتولوژي ادرار در تشخيص ترانزيشنال سل کارسينوماي مثانه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :9

مقدمه: سرطان مثانه یکی از شایع ترین بدخیمی های دستگاه ادراری است. با این تشخیص در هر قسمت از دستگاه اوروتلیال خطر بروز ضایعه جدید در همان محل یا جای دیگر در همان مرحله یا مرحله پیشرفته تر برای بیمار باقی می ماند. به این ترتیب پایش و مراقبت مداوم, بخش اساسی اداره بیماری است. سیستوسکوپی در کشف تغییرات زود هنگام اوروتلیوم از نظر توانایی دید مشاهده گر محدودیت دارد. سیتولوژی نیز از حساسیت لازم برخوردار نیست.هدف: مقایسه حساسیت و ویژگی آزمون نشانگر تومور ادراری Urinary Bladder Cancer-Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) UBC-ELISA) با سیتولوژی ادرار در یافتن سلول ای توموری در نمونه ادرار بیمار می باشد.مواد و روش ها: از 73 بیمار با کانسر مثانه فعال یا سابقه کانسر درمان شده مراجعه کننده به درمانگاه های اورولوژی در ارومیه و تهران از فروردین 1383 تا فروردین 1384 قبل از سیستوسکوپی نمونه گیری انجام شد. 98 فرد سالم که برای معاینه سلامت مراجعه کرده بودند و سابقه بیماری های اورولوژی و در معاینه نیز یافته ای نداشتند, پس از توضیح در باره هدف مطالعه, داوطلب شرکت در این تحقیق شدند و از آن ها نمونه گیری شد. نمونه های تازه بعد از فرآوری منجمد شدند و در مدت 3 ماه مورد آزمایش UBC-ELISA و سیتولوژی قرار گرفتند.نتایج: حساسیت و ویژگی آزمایش UBCو سیتولوژی به ترتیب 70, 97 و 30, 98 درصد محاسبه شد. ارزش پیشگویی مثبت و منفی آنها به ترتیب 93, 86 و 87, 74 درصد بود. دقت تشخیصی UBC 87% و برای سیتولوژی 75% بدست آمد. آنالیزUBC در ارتباط با درجه و مرحله تومور ارتباط معنی داری نشان نداد (p= 0.11) و (p= 0.28) ولی ارتباط سیتولوژی با گرید و مرحله تومور معنی دار بود. (p= 0.01 ) و (p= 0.001) هر دو آزمون UBC و سیتولوژی در تومورهای با اندازه 3 سانتی متر یا بزرگ تر نتایج مثبت بیشتری داشتند (به نسبت تومورهای زیر 3 سانتیمتر). این تفاوت قابل ملاحظه آماری از نظر اندازه در مقاطع دیگر مشاهده نشد (p= 0.003) / (p= 0.006).نتیجه گیری: چون نتایج حساسیت آزمایش UBC به طور قابل توجهی بهتر از سیتولوژی بوده و ویژگی آن مشابه است, می توان از این آزمون که عینی وارزان تر است در تشخیص و پایش بیماران کانسر سطحی مثانه به جای سیتولوژی استفاده کرد.
کلید واژه: سرطان های مثانه, سلول شناسی, کارسینوم سلول بینابینی, نشانگرهای بیولوژیکی تومور

لینک کمکی