فایل ورد بررسي فراواني آکنه و لگاريس در مدارس شهر ساري، سال 83-1382

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي فراواني آکنه و لگاريس در مدارس شهر ساري, سال 83-1382 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف : آکنه ولگاریس یک اختلال پوستی بسیار شایع به صورت التهاب مزمن غدد پیلوسباسه نواحی پوست صورت, قفسه سینه و پشت می باشد که تقریبا همه افراد را برای یک بار در زندگی مبتلا می سازد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی آکنه ولگاریس در مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر ساری در سال تحصیلی83-1382می باشد.مواد و روش ها : این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که بر روی 400 دانش آموز راهنمایی و دبیرستان صورت گرفت. نمونه ها به روش خوشه ای طبقه بندی بر اساس جنس تعیین و سپس بر اساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. کلیه افراد مورد مطالعه بر اساس شاخص های معتبر بالینی و تشخیصی تنظیم شده توسط یک متخصص بیماری های پوست از نظر ابتلا به آکنه ولگاریس مورد معاینه دقیق قرار گرفتند. داده ها با پرسشنامه حاوی متغیرهای دموگرافیک, اپیدمیولوژیک و بالینی جمع آوری و ثبت گردید.یافته ها : 400 نمونه با میانگین سنی 15 ± 1.51 سال و محدوده سنی 18-12 سال در این مطالعه شرکت نمودند. (40.75 درصد) 163 نفر مبتلا به بیماری آکنه ولگاریس بودند که (30.6 درصد) 50 نفر مذکر و (69.4 درصد) 113 نفر مونث بودند, هم چنین (92.02 درصد) 150 نفر از آنها دارای بیماری خفیف و (7.98 درصد) 13 نفر دارای بیماری متوسط بودند. بیش ترین میزان شیوع در سن 16 سالگی ((62.65 درصد)52 نفر) و کم ترین میزان آن در سن 12 سالگی (2(7.4) نفر) بود.استنتاج : باتوجه به فراوانی بالای این بیماری در سنین بلوغ به ویژه در میان جنس مونث, تدوین مطالعات اپیدمیولوژیک مستمر در این زمینه می تواند مبنایی برای مطالعات مداخله ای بهداشتی درمانی, علی الخصوص بهداشت روانی در زمینه مشکلات روحی ایجاد شده به تبع این بیماری و ارتقا سطح سلامتی جامعه باشد.
کلید واژه: آکنه ولگاریس, فراوانی, دانش آموزان, ساری, ایران

لینک کمکی