فایل ورد درماتو فيبرو ساركوم پروتوبرنس ، معرفي يك بيمار با عودهاي مكرر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد درماتو فيبرو سارکوم پروتوبرنس , معرفي يک بيمار با عودهاي مکرر :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف : درماتو فیبروسارکوم پروتوبرنس (DFSP) نوعی سارکوم غیرشایع پوستی با منشا فیبروبلاست های موجود در درم می باشد که به صورت ندول جلدی بدون درد تظاهر می یابد. از ویژگی های این تومور تهاجم موضعی, عود مجدد بعد از درمان و متاستاز اندک آن می باشد. جهت تشخیص بیماری از پاتولوژی و ایمنوهیستوشیمی استفاده می گردد. روش ارجح درمان, جراحی وسیع است. در مقاله حاضر بیمار مبتلا به DFSP معرفی شده و اقدامات انجام گرفته جهت تشخیص و درمان آن ذکر می گردد.مواد و روش ها : بیمـار خانـم 46 ساله با سابقـه 14ساله ضایعه تومورال در قسمت فوقانی- قدامی شانه چپ و عود مکرر تومور در این ناحیه بوده که چهار نوبت تحت جراحی و خروج توده قرار گرفت. در بررسی پاتولوژی و ایمنوهیستوشیمی انجام گرفته روی نمونه بافتی بیمار, تشخیص DFSP تایید گردید.استنتاج : مطالعات انجام گرفته در گذشته DFSP را نوعی بدخیمی غیرشایع پوستی معرفی می کنند که تشخیص و درمان مناسب و به موقع تومور می تواند پیش آگهی بیماری را بهبود بخشد.
کلید واژه: درماتوفیبروسارکوم پروتوبرنس, پاتولوژی, CD34

لینک کمکی