فایل ورد بررسي سطح هموسيستئين سرم در مبتلايان به CVA از نوع ايسكميك انفاركت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي سطح هموسيستئين سرم در مبتلايان به CVA از نوع ايسکميک انفارکت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :8

مقدمه: استروک ایسکمیک شیوع فراوان و مرگ و میر بالا دارد و عوارض, هزینه های درمان و مراقبت زیاد به دنبال دارد. شناخت فاکتورهای خطر استروک پیشگیری از آن را بهتر می کند. با وجودی که در چندین مطالعه, هیپرهموسیستئینمی فاکتور خطر برای ایجاد استروک ایسکمیک عنوان شده, انجام بررسی های دیگر ارتباط بین این دو را تایید نکرده است.هدف: تعیین سطح هموسیستئین خون در مبتلایان انفارکت ایسکمیک بستری در بیمارستان پورسینای رشت در سال های 85- 1384مواد و روش ها: در مطالعه ای توصیفی از بیماران استروک ایسکمیک بستری, بر اساس تظاهرات بالینی و یافته های تصویر برداری و با در نظر گرفتن معیارهای خروج از مطالعه؛ 200 نفر انتخاب شدند و سطح هموسیستئین خون آنها بر پایه مشاهده آزمایشگاهی ارزیابی شد. در این بیماران سابقه مصرف سیگار نیز مورد بررسی قرار گرفت. سیگاری بودن براساس مصرف روزانه حداقل20 عدد سیگار و به مدت حداقل 8 سال (Pack/year 8) بود.نتایج: 24.5% بیماران سطح هموسیستئین خون نرمال (زیر10 میکرومول در لیتر), 34% افزایش مختصر (14.99- 10 میکرومول در لیتر), 36.5% افزایش متوسط (29.99- 15 میکرومول در لیتر) و 5% افزایش بینابینی (100- 30 میکرومول در لیتر) داشتند. در هیچ یک افزایش شدید (100> میکرومول در لیتر) به دست نیامد. 8.5% آن ها سیگار مصرف می کردند و ارتباط آماری معنی دار بین مصرف سیگار و سطح هموسیستئین به دست نیامد (p=0.53). نتیجه گیری: هیپرهموسیستئینمی فاکتور خطر استروک ایسکمیک است و نقش خود را مستقل از سیگار ایفا می کند. بنابراین ممکن است تجویز ویتامین های گروهB و فولات که سطح سرمی هموسیستئین را کاهش می دهند, نقشی در کاستن این عامل خطر داشته باشند.
کلید واژه: سکته مغزی عروقی, عوامل خطر, هموسیستئین

لینک کمکی