فایل ورد تاثير وضعيت ماكرو و ميکرونوترينت هاي دريافتي روي شاخصهاي قند، تري گليسريد و كلسترول سرم در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاثير وضعيت ماکرو و ميکرونوترينت هاي دريافتي روي شاخصهاي قند, تري گليسريد و کلسترول سرم در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: یکی از مسایلی که بهداشت و سلامت عمومی را تهدید می کند, افزایش روزافزون شمار مبتلایان به دیابت در سراسر جهان می باشد که %90 آنها را بیماران دیابتی نوع 2 تشکیل می دهند. در بیشتر موارد با رعایت رژیم غذایی و کنترل وزن, می توان قند و لیپیدهای خون آنها را در حد طبیعی حفظ نمود. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت دریافت مواد مغذی روی شاخصهای قند , تری گلیسرید و کلسترول سرم بیماران دیابتی نوع 2 انجام شد. روش تحقیق: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1384 و بر روی 77 بیمار دیابتی نوع 2 که به روش تصادفی انتخاب شدند, انجام شد. ابتدا قد و وزن آنها اندازه گیری گردید؛ سپس مواد مغذی دریافتی هر فرد به روش یادآمد 24ساعته خوراک برای سه روز متوالی و بسامد خوراک به دست آمد و دریافت مواد مغذی هر فرد با استفاده از برنامه Food Processor تعیین گردید. شاخصهای قند خون, تری گلیسرید و کلسترول سرم بعد از 12 ساعت ناشتا اندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای آمار توصیفی و ضریب همبستگی نسبی در سطح معنی داری P£0.05 مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.یافته ها: میانگین سنی بیماران 53.79 ± 14.22 سال و میانگین شاخص توده بدنی (BMI) آنها, 26.99 ± 5.00 کیلوگرم بر متر مربع بود. غلظت قند خون, تری گلیسرید و کلسترول سرم آنها به ترتیب 198.01 ± 81.24 , 258.45 ± 146.43 و 241.98 ± 62.45 میلی گرم در دسی لیتر بود. در بین ماکرو نوترینت ها, فیبر غذایی با قند خون و تری گلیسرید سرم, اسیدهای چرب MUFA (اسیدهای چرب غیر اشباع با یک باند دوگانه) با تری گلیسرید سرم و اسیدهای چرب PUFA (اسیدهای چرب غیراشباع با چند باند دوگانه) با قند خون و تری گلیسرید سرم ارتباط معنی داری نشان دادند. از بین میکرونوترینت ها, تنها ویتامین C ارتباط معنی داری با قند خون نشان داد. نتیجه گیری: با توجه به تاثیر مهم مواد مغذی چون فیبر, اسیدهای چرب غیر اشباع و ویتامین های آنتی اکسیدان چون ویتامین C روی کنترل قند و لیپید خون, رژیم غذایی می تواند به عنوان اولین درمان یا درمان ضروری همراه با سایر روشهای درمانی برای کنترل قند و لیپید خون بیماران دیابتی نوع 2 توصیه شود.
کلید واژه: دیابت, قند خون, کلسترول سرم, تری گلیسرید سرم, ماکرونوترینت و میکرونوترینت

لینک کمکی