فایل ورد اولويت بندي طرح هاي تحقيقات كشاورزي با تاكيد بر فرآيند تحليل سلسله مراتبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد اولويت بندي طرح هاي تحقيقات کشاورزي با تاکيد بر فرآيند تحليل سلسله مراتبي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :17

نظام تحقیقات کشاورزی در هدف غایی خویش پاسخگویی به موقع, صحیح و شفاف به مسایل, مشکلات و انتظارات بهره برداران و ذینفعان کشاورزی را دنبال می کند. اما دراین خصوص به دلیل تنوع و تعدد مسایل, مشکلات و انتظارات و از سویی دیگر به علت وجود محدودیت های فراوانی نظیر محدودیت های مالی, زمانی, نیروی انسانی, تجهیزات و غیره قادر به پاسخگویی کامل و همه جانبه نمی باشد. لذا ضرورت بهینه سازی توان پاسخگویی نظام مذکور از طریق اولویت بندی طرح ها به عنوان یک چالش جدی و اساسی همواره پیش روس مسوولین و مدیران ذیربط قرار دارد. دراین مقاله با معرفی فرآیند تحلیل سلسله های مراتبی (AHP) به عنوان یکی از روش های مشهور تصمیم گیری چند شاخصه چگونگی ترکیب شاخص های کمی و کیفی در اولویت بندی طرح های تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند نشان داده شده است. در این مقاله به منظور پیاده سازی روش مزبور پس از بررسی مبانی و روش های اولویت بندی تحقیقات کشاورزی شاخص های نهایی تصمیم گیری مشخص و پس از ترسیم درخت سلسله مراتب تصمیم, اولویت طرح های پژوهشی موجود دراین موسسه تعیین گردیده است. داده های مورد نیاز به کمک پرسشنامه مقایسات زوجی و توسط خبرگان و محققان موسسه تهیه و با استفاده از نرم افزار Expert Choice مراحل محاسباتی انجام گرفته است. براساس نتایج حاصل شاخص های توسعه پایدار, توسعه علمی, امکان پذیری انجام تحقیق و توسعه اقتصادی به ترتیب با ضرایب اهمیت 0.374,0.304 ,0.194 و0.159 اولویت های موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند را تشکیل می دهند. به علاوه زیر شاخص های حفظ ذخایر ژنتیک (0.14), حفظ پایه منابع (0.136), دستیابی به دانش و تکنولوژی (0.131) و دستیابی به محصولات و خدمات جدید (0.113) بیشترین اولویت را کسب کرده اند. براین اساس اولویت طرح های تحقیقاتی موسسه به ترتیب بیماری ریزومانیا و کرلی تاپ چغندرقند (0.276), تنش های محیطی چغندرقند (شوری و خشکی) در ایران (0.169) بررسی کمیت و کیفیت چغندرقند (0.166) بررسی مقاومت به ریزوکتینا در ارقام و لاین های چغندرقند در شرایط درون شیشه و مناطق آلوده (0.137), بررسی خصوصیات مهم اگزونیمی- فیزویولوژی چغندرقند ایران (0.135) و در نهایت بررسی کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در دو سیستم آبیاری نشتی و میکرو (0.118) عنوان می شود.
کلید واژه: اولویت بندی تحقیقات کشاورزی, فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

لینک کمکی