فایل ورد معرفي تريپس هاي مركبات در منطقه جيرفت و كهنوج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد معرفي تريپس هاي مرکبات در منطقه جيرفت و کهنوج :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :4

تریپس های مرکبات از جمله آفاتی هستند که به ویژه درمناطق نیمه خشک به ارقام مختلف مرکبات خسارت وارد می کنند. در این تحقیق با توجه به ناشناخته بودن گونه یا گونه های تریپس موجود روی مرکبات منطقه جیرفت و کهنوج, اقدام به جمع آوری و شناسایی این گروه از حشرات از روی ارقام مختلف مرکبات و سایر گیاهان همراه گردید و پس از انجام مراحل آماده سازی نمونه ها, تعیین گونه صورت پذیرفت. براین اساس, گونه های شناسایی شده متعلق به دو خانواده Thripidae و Phlaeothripidae بودند. این گون ها عبارتند از:Odontothrips confusus, Thrips tabaci, Scirtothrips Thrips meridionalis, Haplothrips flavicinctus همچنین مشخص شد در بین گونه های مذکور S. citrii و پس از آن T. tabaci دارای بیشترین درصد فراوانی در باغ های مرکبات مناطق مورد بررسی بودند.
کلید واژه: تریپس, مرکبات, رده بندی, جیرفت

لینک کمکی