فایل ورد مطالعه تنوع ژنتيكي گونه هاي Bipolaris عامل بيماري لكه قهوه اي برنج در استان گيلان، بر اساس روش PCR-RFLP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مطالعه تنوع ژنتيکي گونه هاي Bipolaris عامل بيماري لکه قهوه اي برنج در استان گيلان, بر اساس روش PCR-RFLP :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :14

بیماری لکه قهوه ای, یکی از مهم ترین بیماری های بذرزاد برنج است. دو گونه از قارچ به عنوان عامل بیماری شامل Bipolaris oryzae و Bipolaris victoriae قبلا از استان گیلان, گزارش شده بودند. مطالعه 342 جدایه به دست آمده از شالیزارهای استان گیلان, دو گونه دیگر شامل B. indica و B. bicolor را به عنوان عوامل ایجاد کننده بیماری به گونه های قبلی اضافه نمود. اساس شناسایی, صفات مورفولوژیک قارچ مانند رنگ کلنی, شکل, رنگ و ابعاد کنیدیوم و کنیدیوفور, فرآیند تشکیل کنیدیوم و نحوه جوانه زنی آنها بود. گونه B. victoriae از بیشترین فراوانی در استان گیلان برخوردار بود و بعد از آن به ترتیب گونه های .oryzae, B. bicolor Bو B. indica قرار داشتند. آزمایش بیماریزایی جدایه های این چهارگونه, روی نشانه های برنج در محیط دسیکاتور انجام گرفت که نشان داد که این قارچ روی برنج, بیماریزا بوده و موجب بروز علایم مشخص بیماری کله قهوه ای برنج می گردد. از این 342 جدایه, 180 جدایه به وسیله PCR-RFLP, مورد مطالعه قرار گرفتند. برای انجام این کار از دو دسته آغازگر وسه آنزیم برشی استفاده گردید. ابتدا DNA کل جدایه های مزبور استخراج و در یک برنامه حرارتی دردستگاه ترموسایکلر, تکثیر و سپس با آنزیم های برشی, برش داده شدند. براساس تجزیه کلاستر به روش UPGMA 4 گروه انگشت نگاری DNA مشخص شدند که به ترتیب گونه های B. victoriae با 85%, B. oryzae با 10%, B. bicolor با 3% و B. indica با 2% فراوانی را در برگرفتند. سطوحی از پلی مورفیسم در بین DNA جدایه های مختلف قارچی مشاهده گردید که این پلی مورفیسم, هم در درون گونه ها و هم در بین گونه های قارچی وجود داشت. الگوی باندهای DNA نتوانست همبستگی مستقیم بین پلی مورفیسم و شرایط آب و هوایی یا مناطق جغرافیایی را نشان دهد. از این رو, به کارگیری روش PCR-RFLP برای تفکیک قارچ ها در سطح گونه ای, مفید بوده و نتایج درخشانی را برای ارزیابی بعدی از جمله معرفی ارقام مقاوم فراهم می کند.
کلید واژه: برنج, لکه قهوه ای, Bipolaris, تنوع ژنتیکی, PCR-RFLP

لینک کمکی