فایل ورد اثر محيط كشت و تنظيم كننده هاي رشد بر تكثير درون شيشه اي گل محمدي (.Rosa damascene Mill)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد اثر محيط کشت و تنظيم کننده هاي رشد بر تکثير درون شيشه اي گل محمدي (.Rosa damascene Mill) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :17

از نظر اقتصادی گل محمدی مهم ترین گیاه دارویی و معطر ایران است ریزازیادی این گیاه از نظر ایجاد گلستان هایی با درصد مشخصی از ماده موثره و همچنین در برنامه های اصلاحی از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین به منظور بررسی تکثیر درون شیشه ای گل محمدی اثر دو محیط کشت MS و WPM, همچنین غلظت های متفاوت سیتوکینین های BAP و TDZ و اکسین شامل IBA و IAA برتکثیر درون شیشه ای گل محمدی مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصل از سترون سازی ریزنمونه ها نشان داد که بهترین زمان نمونه گیری تابستان و پاییز است. در فصل تابستان و پاییز بهترین تیمار سترون سازی استفاده از کلرید مرکوریک 0.1% به مدت زمان 5 دقیقه بود. در مرحله شاخه زایی محیط کشت MS بر WPM برتری داشت. بهترین ترکیب تنظیم کننده رشد, BAP با غلظت 5 میلی گرم در لیتر و TDZ با غلظت 0.1 میلی گرم در لیتر بود. در صورتی که استفاده از هورمون های IAA و IBA با غلظت های متفاوت تاثیری کمی بر شاخه زایی داشتند. این تحقیق روش ریز ازدیادی شاخه گل محمدی از طریق کشت بافت و با ضریب ازدیاد 5.9 را از جوانه های شاخه ارایه نمود.
کلید واژه: TDZ, ضریب ازدیاد, تکثیر درون شیشه ای شاخه و گل محمدی (Rosa damascene Mill.)

لینک کمکی