فایل ورد تجزيه عاملي صفات مورفولوژيك و مورفوفيزيولوژيك در ژنوتيپ هاي گندم نان (.Triticum aestivum L) تحت شرايط تنش و بدون تنش خشكي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تجزيه عاملي صفات مورفولوژيک و مورفوفيزيولوژيک در ژنوتيپ هاي گندم نان (.Triticum aestivum L) تحت شرايط تنش و بدون تنش خشکي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :10

به منظور ارزیابی و طبقه بندی صفات مورفولوژیک و مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های گندم نان در هر دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی 567 ژنوتیپ گندم نان در قالب طرح مشاهده ای با چهارتکرار کشت شدند. دو تکرار به عنوان محیط تنش و دو تکرار نیز به عنوان محیط بدون تنش در نظر گرفته شد. تجزیه به عامل ها براساس روش تجزیه به مولفه های اصلی و چرخش و ریماکس نشان داد که چهار عامل اول درمحیط تنش روی هم رفته 89.6 درصد و درمحیط بدون تنش 87.5 درصد از تغییرات متغیرهای مورد بررسی را توجیه می نمایند. در محیط تنش عامل اول 42.8 درصد از واریانس میان صفات را به خود اختصاص داده و نقش مهمی در توجیه تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد دانه سنبله ایفا نمود. از این رو این عامل به عنوان عامل عملکرد دانه سنبله نام گذاری گردید. عوامل دوم, سوم و چهارم نیز در محیط تنش 20, 17 و 10 درصد از تغییرات موجود بین صفات را توجیه نموده و به ترتیب به عنوان عامل عملکرد دانه گیاه, تراکم سنبله و انتقال آسیمیلات ها نام گذاری شدند. در محیط بدون تنش نیز عامل اول 35 درصد از واریانس موجود بین صفات را به خود اختصاص داده و نقش مهمی در توجیه تغییرات عملکرد دانه گیاه و سنبله, شاخص برداشت گیاه و سنبله, تعداد دانه درسنبله و ارتفاع گیاه ایفا نمود. این عامل تحت عنوان عامل عملکرد دانه گیاه نام گذاری گردید. عوامل دوم, سوم و چهارم 25.5, 16.6 و 11 درصد از تغییرات صفات را توجیه نموده و به ترتیب به عنوان عوامل تولید, انتقال آسیمیلات ها و تراکم سنبله نام گذاری شدند. به طور کلی نتایج نشان دهنده تاثیر عوامل محیطی مختلف بر عوامل استخراج شده, درصد توجیه تغییرات بین صفات توسط عوامل و صفات همبسته باهر عامل می باشد.
کلید واژه: گندم نان, تجزیه به عامل ها, چرخش و ریماکس, صفات مورفولوژیک و مورفوفیزیولوژیک

لینک کمکی