فایل ورد بررسي اثر رژيم هاي مختلف آبياري بر متغيرهاي كمي گياه توت در استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر رژيم هاي مختلف آبياري بر متغيرهاي کمي گياه توت در استان گيلان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :8

به منظور بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر گیاه توت در استان گیلان, آزمایش حاضر طی سال های 80-1379 براساس طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار (بدون آبیاری, آبیاری معادل 60%, 80%, 100%, 120% و 140% تبخیر از سطح تشتک کلاس A), در توتستان مرکز تحقیقات کرم ابریشم ایران به اجرا در آمد. هر سال اندازه گیری های لازم از قبیل وزن شاخه و برگ, وزن برگ و وزن شاخه به ازای هر اصله درخت و تعداد برگ به طول شاخه و میانگین سطح برگ از هر تیمار در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تفاوت بین تیمارها در هیچ یک از متغیرهای کمی یاد شده به غیر از میانگین طول شاخه (در سطح 5%) و میانگین سطح برگ (در سطح 1%) معنی دار نبوده است. در حالی که نتایج مقایسه میانگین هر یک از متغیرهای فوق به روش دانکن, به غیر از متغیر تعداد برگ به طول شاخه, سطوح آماری متمایزی را نسبت به تیمار شاهد نشان دادند (p<0.05). به طوری که تیمارهای آبیاری شده با رژیم های آبیاری 120 و 140 درصد تبخیر از سطح تشتک, راندمان بهتری را در خصوص متغیرهای یاد شده داشتند.
کلید واژه: آبیاری, تبخیر, توت, رطوبت خاک, کرم ابریشم, متغیرهای کمی

لینک کمکی