فایل ورد بازنگري نظريه هاي نقش جنسيتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بازنگري نظريه هاي نقش جنسيتي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)

تعداد صفحات :30

(نقش جنسیتی) یکی از مفاهیم اساسی مباحث جنسیت است که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران علوم اجتماعی به ویژه فمینیست ها قرار گرفته برای تبیین چرایی و چگونگی شکل گیری نقش های جنسیتی, نظریه های گوناگونی مطرح شده است. این مقاله ضمن بازنگری مهم ترین نظریه های خرد و کلان نقش جنسیتی می کوشد تبیینی چند علتی و منطبق با [فهم مولف از] آموزه های دینی ارایه دهد. در این تبیین, ابعاد متنوع زیستی, روانی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و سهم هر یک از عوامل و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر مشخص شده است. پذیرش تاثیر اِعدادی تفاوت های جنسی طبیعی در شکل گیری نقش های جنسیتی در عین انکار جبرگرایی, مهم ترین نتیجه این نوشتار است.
کلید واژه: اسلام, تفاوت های جنسی, تقسیم کار جنسیتی, فمینیسم, نقش جنسیتی

لینک کمکی