فایل ورد تفاوت هاي جنسيتي در سبک هاي هويت، تعهد هويت و کيفيت دوستي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تفاوت هاي جنسيتي در سبک هاي هويت, تعهد هويت و کيفيت دوستي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)

تعداد صفحات :21

این مقاله برآمده از پژوهشی است که هدف آن, شناسایی تفاوت های جنسیتی در سبک های هویت, تعهد هویت و کیفیت دوستی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران است. به این منظور 400 دانش آموز دختر و پسر به صورت تصادفی از مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند. برای بررسی سبک های هویت و تعهد هویت از پرسشنامه سبک های هویت (ISI) برزونسکی (1990 و 1989) که توسط وایت و همکاران (1998) مورد تجدید نظر قرار گرفته (ISI-6G) استفاده گردید. همچنین پرسشنامه کیفیت دوستی (حجازی و ظهره وند,1380) برای بررسی کیفیت دوستی مورد استفاده قرار گرفت. تقابل دوستی, از طریق (گروه سنجی) محاسبه گردید. نتایج نشان داد که دختران در استفاده از سبک هویت اطلاعاتی بر پسران پیشی می گیرند. لیکن دختران و پسران در استفاده از سبک هویت هنجاری و سبک هویت مغشوش/اجتنابی و تعهد هویت, تفاوت معناداری نشان ندادند. همچنین در ارتباط با مولفه های کیفیت دوستی, دختران به صورت معناداری در صمیمیت و افشای خود و تقابل دوستی بر پسران برتری دارند. در مولفه های مجاورت و وفاداری و اعتماد, تفاوت معناداری بین دو جنس مشاهده نشد.
کلید واژه: تعهد هویت, سبک های هویت, کیفیت دوستی

لینک کمکی