فایل ورد اثر ديابت بر اسپرماتوژنز موش سفيد صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد اثر ديابت بر اسپرماتوژنز موش سفيد صحرايي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: دیابت ملیتوس از بیماری های شایعی است که اثرات سو متفاوتی بر بافت های مختلف بدن بر جای می گذارد. از جمله این عوارض رتینوپاتی, نفروپاتی و نوروپاتی دیابتی است که در دراز مدت بروز می کند. دستگاه تولید مثلی جنس نر نیز می تواند یکی از بافت های هدف باشد و پدیده اسپرماتوژنز نیز تحت تاثیر این بیماری قرار گیرد. هدف از این مطالعه ایجاد دیابت تجربی, تاثیر آن بر دستگاه تولید مثل جنسی نر در یک مدل حیوانی می باشد.مواد و روش ها: مطالعه بر روی موش های سفید صحرایی نر بالغ نژاد ویستار که به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شده بودند انجام شد. گروه مورد با تجویز 120mg/kg آلوکسان بصورت داخل صفاقی دیابتی شدند و در گروه شاهد نیز از آب مقطر استفاده گردید. بعد از گذشت 30 روز و تهیه برش های بافتی از بیضه, روند اسپرماتوژنز مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: قطر لوله های سمینیفر در موش های دیابتیک نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری یافت. سلول های جداری لوله ها, در نمونه های آزمایشی کاهش یافتند. همچنین آرایش سلول ها به هم خورده و نوعی چروکیدگی در جدار لوله ها مشهود بود.نتیجه گیری: اثر دیابت بر روند اسپرماتوژنز می تواند باعث تغییر در ساختار لوله های سمینیفر و کاهش سلول ها گردد.
کلید واژه: دیابت ملیتوس, اسپرماتوژنزیس, Rat

لینک کمکی