فایل ورد مقايسه اثر درماني ايتراکونازول و کلوتريمازول در درمان واژينيت کانديدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مقايسه اثر درماني ايتراکونازول و کلوتريمازول در درمان واژينيت کانديدايي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: به علت شیوع بالای واژینیت کاندیدیایی در جمعیت زنان و ناراحتی های ناشی از آن, انتخاب بهترین روش درمان که بر اساس نتایج بالینی و میکروسکوپی, کاهش میزان عود, کوتاهی دوره درمان و خوراکی بودن آن می باشد, حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای اثر درمانی ایتراکونازول خوراکی سه روزه و کلوتریمازول واژینال هفت روزه جهت تعیین بهترین روش درمانی می باشد.مواد و روش ها: مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی بر روی 100 خانم مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان یحیی نژاد بابل در طی یک سال که از نظر بالینی و قارچ شناسی مبتلا به واژینیت کاندیدیایی بودند و بصورت تصادفی در دو گروه درمانی قرار گرفتند انجام شد. گروه کلوتریمازول واژینال که روزانه 100mg به مدت 7 روز و گروه ایتراکونازول خوراکی که روزانه 200mg به مدت 3 روز تحت درمان قرار گرفتند. بیماران یکبار حدود روز 14 بعد از درمان و بار دیگر روز 45 بعد از درمان تحت معاینه بالینی و کشت ترشحات واژینال قرار گرفتند. نتایج درمان و عود نیز در پرونده یادداشت گردید.یافته ها: در گروه کلوتریمازول بهبود علایم بالینی در 36 نفر (72%) و بهبود میکروسکوپی در 30 نفر (60%) و در گروه ایتراکونازول بهبود علایم بالینی در 39 نفر (78%) و بهبود میکروسکوپی در 35 نفر (70%) مشاهده شد. 29 نفر از بیماران جهت بررسی دوم مراجعه نکردند (13 نفر از گروه کلوتریمازول و 16 نفر از گروه ایتراکونازول) در گروه کلوتریمازول میزان عود بالینی 41.2%, میزان عود میکروسکوپی 61.8% و در گروه ایتراکونازول میزان عود بالینی 35.1% و میزان عود میکروسکوپی 48.6% بود. در دو گروه این تفاوت ها در درمان و عود بیماری از نظر آماری معنی دار نبود. عدم تحمل به مصرف دارو نیز در دو گروه درمانی مشاهده نشد.نتیجه گیری: بر اساس مطالعه ما هر دو داروی کلوتریمازول واژینال و ایتراکونازول خوراکی در درمان واژینیت کاندیدیایی موثرند. بهبود علایم بالینی و میکروسکوپی و نیز عود علایم در گروه ایتراکونازول اندکی بهتر از کلوتریمازول بود ولی از نظر آماری معنی دار نبود.
کلید واژه: کاندیدیازیس, کلوتریمازول, ایتراکونازول, واژینیت

لینک کمکی