فایل ورد برونکوسکوپي فيبراپتيک ترانس کلوتيک در بيماران انتوبه تحت تهويه مکانيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد برونکوسکوپي فيبراپتيک ترانس کلوتيک در بيماران انتوبه تحت تهويه مکانيکي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: برونکوسکوپی در بیماران تحت تهویه مکانیکی از طریق لوله اندوتراکئال, به ویژه در بیماران با بیماری زمینه ای قلبی– ریوی می تواند با عوارض جدی مانند تشدید هیپوکسی, هیپرکاپنی, افزایش فشار راه های هوایی, آریتمی های قلبی و اختلالات همودینامیک همراه باشد. این مطالعه به منظور بررسی انجام پذیری و ایمنی برونکوسکوپی از طریق گلوت (TGFOB) در بیماران انتوبه تحت تهویه مکانیکی انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه 37 بیمار تحت تهویه مکانیکی با اندیکاسیون های تشخیصی یا درمانی مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا برونکوسکوپ فیبراپتیک را از بینی عبور داده و در صورت وجود فضای کافی بین لوله اندوتراکئال و طناب صوتی برونکوسکوپ وارد تراشه گردید. سپس کاف با ایجاد نشت حداقل, پر شد. یافته ها: TGFOB در 22 بیمار (85.5%) قابل انجام بود. تنها یافته غیر طبیعی مشخص در این بیماران تاکیکاردی خفیف بود (متوسط تعداد ضربان قلب حین برونکوسکوپی 103±17.2 و قبل از برونکوسکوپی 99±16). هیچگونه عارضه زودرس یا دیررس دیگر (تا 48 ساعت) دیده نشد.نتیجه گیری: نتیجه این مطالعه نشان داد که برونکوسکوپی فیبراپتیک ترانس گلوتیک در 85.5% بیماران انتوبه بدون عوارض انجام پذیر است. علاوه بر این, با این روش حنجره و تراشه را می توان در حین برونکوسکوپی بررسی نمود.
کلید واژه: برونکوسکوپی فیبراپتیک, تهویه مکانیکی, ترانس گلوتیک فیبراپتیک برونکوسکوپی

لینک کمکی