فایل ورد ارزش تست چالش پروژسترون جهت تشخيص آندومتر پروليفراتيو در 50 زن يائسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد ارزش تست چالش پروژسترون جهت تشخيص آندومتر پروليفراتيو در 50 زن يائسه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: سرطان اندومتر شایع ترین بدخیمی دستگاه تناسلی زنان است و خانم های یائسه در معرض خطر این نوع سرطان می باشند. هیپرپلازی اندومتر فاکتور مستعد کننده سرطان اندومتر است. مطالعات مختلفی جهت بیماریابی در زنان یائسه انجام شده اما تاکنون روش قطعی ارایه نشده است. هدف از این مطالعه استفاده از قرص مدروکسی پروژسترون استات به عنوان روش ساده و ارزان جهت ارزیابی اندومتر زنان یائسه می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تست تشخیصی مداخله ای بر روی 50 فرد یائسه و بدون علامت که به طور سرپایی به درمانگاه زنان مراجعه کرده و از نظر معاینه بالینی نیز طبیعی بودند انجام شد. در ابتدا ضخامت اندومتر توسط سونوگرافی واژینال اندازه گیری و سپس به تمامی آنان قرص مدروکسی پروژسترون 10mg به مدت 2 هفته تجویز شد. بعد از 2 هفته افراد از نظر وجود خونریزی واژینال یا عدم آن پیگیری شدند. بیوپسی اندومتر نیز از تمامی افراد گرفته شد.یافته ها: از 50 بیماری که وارد مطالعه شدند 20 مورد (24%) خونریزی واژینال داشتند و 38 مورد (76%) خونریزی واژینال نداشتند. تمام موارد بدون خونریزی واژینال اندومتر, آتروفیک بود. از 12 موردی که خونریزی واژینال داشتند گزارش پاتولوژی در 8 مورد اندومتر آتروفیک و 4 مورد آندومتر پرولیفراتیو بود. حساسیت تست چالش پروژسترون 100% و ویژگی آن 82.6% بوده است.نتیجه گیری: تست چالش پروژسترون با حساسیت بالایی که دارد, می تواند تست تشخیصی در زنان یائسه باشد.
کلید واژه: تست چالش پروژسترون, سونوگرافی ترانس واژینال, بیوپسی اندومتر, یائسگی

لینک کمکی