فایل ورد بررسي گيرنده هاي استروژن و پروژسترون در ژانت سل گرانولوماي محيطي حفره دهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي گيرنده هاي استروژن و پروژسترون در ژانت سل گرانولوماي محيطي حفره دهان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: ضایعات ژانت سل گرانولومای محیطی, ضایعاتی واکنشی در حفره دهان به شمار می آید که در جنس مونث شیوع بیشتری دارد. همین مساله امکان نقش هورمون های جنسی استروئیدی (استروژن و پروژسترون) را در پاتوژنز, شکل گیری و رشد ضایعه مطرح می کند. هدف از انجام این مطالعه تعیین وجود گیرنده های استروژن و پروژسترون در ژانت سل گرانولومای محیطی حفره دهان بوده است.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی– مقطعی 15 بلوک پارافاینه ژانت سل گرانولومای محیطی انتخاب شدند و مقاطع تهیه شده از آنها به روش هماتوکسیلین و ائوزین و سپس با روش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی با آنتی بادی های استروژن و پروژسترون رنگ آمیزی شدند. سپس تعداد سلول های رنگ گرفته شده با شمارش توسط لنز مندرج چشمی تشخیص داده شد. کنترل مثبت آدنوکارسینومای پستان و کنترل منفی حذف آنتی بادی اولیه بود.یافته ها: در 15 نمونه ژانت سل گرانولومای محیطی, سلول های ژانت چند هسته ای, سلول های استرومایی, آماسی و آندوتلیال عروق خونی و اپی تلیوم مخاط دهان هیچ گونه رنگ پذیری با نشانگرهای استروژن و پروژسترون نشان ندادند.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از عدم وجود گیرنده استروژن و پروژسترون در ژانت سل گرانولومای محیطی حفره دهان است. بنابراین ممکن است عواملی موثرتر از هورمون های جنسی, در رشد و شکل گیری این ضایعات نقش داشته باشند.
کلید واژه: ژانت سل گرانولوم, استروژن, پروژسترون, ایمونوهیستوشیمی, هورمون های جنسی, بیماری های دهان

لینک کمکی