فایل ورد بررسي مقايسه ايي توزيع H.pylori در آنتروم و ساير نقاط معده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي مقايسه ايي توزيع H.pylori در آنتروم و ساير نقاط معده :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: عفونت H.pylori یکی از گسترده ترین و شایع ترین عفونت های باکتریایی در سطح جهان می باشد که در معده نزدیک به نیمی از ساکنین کره زمین وجود دارد. عفونت HP با گاستریت و زخم پپتیک و لنفوما و کارسینوم معده مرتبط می باشد. این مطالعه با هدف بررسی چگونگی توزیع و کلونیزاسیون باکتری در نواحی مختلف معده 54 بیمار دیس پپتیک صورت گرفته است.مواد و روش ها: در این مطالعه تعداد 274 نمونه از معده 54 بیمار مبتلا به دیس پپسی بدون سابقه درمان که از مهرماه سال 83 تا آخر آذرماه همان سال به بخش آندوسکوپی بیمارستان یحیی نژاد مراجعه کرده بودند توسط آندوسکوپیسیت بیوپسی گردیدند. نمونه ها از نواحی مختلف شامل A1 (ناحیه ای ازخم کوچک انتروم) A2 (ناحیه ای ازخم بزرگ انتروم) B1 (Incisura Angularis) IA (ناحیه ای ازخم کوچک تنه) B2 (ناحیه ای ازخم بزرگ تنه) گرفته شد. سپس نمونه ها پس از فیکس شدن به طریق هماتوکسیلین ائوزین و گیمسای تعدیل شده رنگ آمیزی شده و توسط دوپاتولوژیست مشاهده گردیدند. مشاهدات بر اساس طبقه بندی grading گاستریت ها تقسیم بندی سیدنی 2000 تعیین پارامتر شدند.یافته ها: تعداد 274 نمونه بیوپسی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین سنی بیماران 41.36±15.4 سال بود. 117 نمونه (42.7%) مربوط به مردان و 157 نمونه (57.3%) مربوط به زنان بود. بررسی بر روی توزیع و تراکم باکتری نشان داد که تفاوت معنی داری از جهت تراکم در ناحیه آنتروم و تنه وجود نداشت.نتیجه گیری: نتیجه این مطالعه نشان داد که برداشتن نمونه بیوپسی از هر کدام از نقاط موجود در معده تفاوت چندانی در کشف H.pylori ندارد. اگر نمونه آنتروم فاقد H.pylori باشد بهتر است نواحی دیگر معده از جهت این باکتری جستجو شود.
کلید واژه: هلیکوباکترپیلوری, دیس پپسی, معده

لینک کمکی