فایل ورد فراواني بيماري گال در بيماران مراجعه کننده به درمانگاه پوست بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل (84-83)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد فراواني بيماري گال در بيماران مراجعه کننده به درمانگاه پوست بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل (84-83) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :5

سابقه و هدف: گال نوعی بیماری انگلی پوستی است که شدیدا قابل سرایت بوده و از شایع ترین بیماری های خارش دار محسوب می شود. میزان فراوانی آن در جوامع مختلف بیانگر وضعیت بهداشتی آن جوامع بوده و انعکاسی از وضعیت سلامتی و بهداشت عمومی جامعه می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی بیماری گال و ارتباط آن با سن, جنس, تعداد افراد خانواده و محل سکونت می باشد.مواد و روش ها: مطالعه به صورت توصیفی– مقطعی به مدت یکسال از دی ماه 83 تا دی ماه 84 بر روی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان یحیی نژاد بابل انجام گرفت. تشخیص موارد بیماری ابتدا بر اساس معیارهای بالینی و سپس تشخیص قطعی توسط آزمایشگاه تایید می شد. آنگاه سن, جنس, تعداد افراد خانواده و محل سکونت در پرسشنامه ثبت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: از 1140 بیمار مورد مطالعه 89 نفر (7.8%) مبتلا به گال بودند که 52 نفر (58.5%) مرد و 37 نفر (41.5%) زن بودند. بیشترین گروه سنی درگیر 9-1 سال (45%) که از این بین 61 نفر (68.5%) ساکن روستا و 28 نفر (31.5%) ساکن شهر بودند. میانگین تعداد افراد خانواده در مبتلایان روستایی و شهری به ترتیب 6 و 5 نفر و در 85% موارد نیز حداقل یکی از افراد خانواده این بیماری را داشتند.نتیجه گیری: این مطالعه بیانگر ارتباط مشخص فراوانی گال با وضعیت اجتماعی– اقتصادی پایین و بعد خانوار می باشد.
کلید واژه: گال, بیماران, انگل

لینک کمکی