فایل ورد شناسايي مواد متشکله و مطالعه اثرات ضدميکروبي اسانس گياه جاشير .Prangos ferulacea (L.) Lindl

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شناسايي مواد متشکله و مطالعه اثرات ضدميکروبي اسانس گياه جاشير .Prangos ferulacea (L.) Lindl :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : گياهان دارويي

تعداد صفحات :8

مقدمه: جنس Prangos متعلق به تیره چتریان بوده و 15 گونه در ایران دارد. جاشیر گیاهی است پایا و بلند که عمدتا به عنوان علوفه ای غنی در تغذیه دام ها استفاده می شود. از طرف دیگر اسانس ها از متابولیت های ثانویه گیاهی بوده که به طور وسیعی در صنایع غذایی, دارویی و بهداشتی و به عنوان ترکیباتی با خاصیت ضد میکروبی مورد استفاده قرار می گیرند.هدف: شناسایی مواد تشکیل دهنده اسانس گیاه جاشیر رشد یافته در استان لرستان و مقایسه آن با مناطق دیگر و بررسی اثرات ضد میکروبی این اسانس.روش بررسی: گیاه مذکور از ارتفاعات شمال غرب شهرستان بروجرد واقع در استان لرستان جمع آوری گردید و پس از خشک کردن گیاه در سایه, اسانس گیری از آن با روش تقطیر با آب انجام شد. شناسایی ترکیبات موجود در اسانس به وسیله کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) صورت گرفت. مطالعه اثرات ضد میکروبی نیز با روش حفر چاهک و اندازه گیری قطر هاله بازدارندگی رشد انجام شد.نتایج: از میان 10 ترکیب شناسایی شده آلفاپینن (36.6 درصد), بتاپینن (31.9 درصد) و بتافلاندرن (11.7 درصد) ترکیبات اصلی محسوب می شوند. بیشترین اثرات ضد میکروبی اسانس این گیاه علیه استافیلوکوکوس آرئوس مشاهده شد.نتیجه گیری: درصد قابل توجهی از اسانس مذکور را ترکیبات مونوترپن های هیدروکربنی تشکیل می دهند و تنها سزکویی ترپن شناسایی شده در این اسانس بتاکاریوفیلن (3.1 درصد) است. بررسی های صورت گرفته به وسیله سفید کن و Kuznetsova در مورد آنالیز اسانس بخش هوایی و میوه های گیاه جاشیر در استان تهران و صربستان با نتایج حاضر شباهت ها و تفاوت هایی را نشان می دهد. اثرات ضد میکروبی این اسانس نیز ممکن است به دلیل حضور ترکیبات مونوترپنی به ویژه آلفاپینن باشد.
کلید واژه: جاشیر, اسانس, اثرات ضد میکروبی, آلفاپینن (36.6 درصد), بتاپینن

لینک کمکی