فایل ورد بررسي راديوگرافيک دستگاه ادراري و تاثير يوروگرافين بر پارامترهاي باليني، آناليز ادراري و کارکرد کليه گوسفند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي راديوگرافيک دستگاه ادراري و تاثير يوروگرافين بر پارامترهاي باليني, آناليز ادراري و کارکرد کليه گوسفند :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشکي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :6

هدف از پژوهش حاضر, بررسی رادیوگرافی دستگاه ادرار گوسفند از جنبه های حالت گماری مناسب و تاثیر یوروگرافنین بر پارامترهای بالینی, آنالیز ادراری و کارکرد کلیه گوسفند است. شش راس گوسفند ماده انتخاب شدند. پیش از شروع آزمایش, برای تهیه نمونه های شاهد, نمونه گیری کامل از خون و ادرار به عمل آمد و رادیو گراف های طبیعی تهیه شدند. آنگاه تحت عمل نورموسیستوگرافی با کنتراست یوروگرافین قرار گرفتند. به این ترتیب که مقدار 2 میلی لیتر محلول یوروگرافین 76 درصد به ازای هر کیلوگرم وزن حیوان داخل ورد وداج تزریق گردید. پس از معاینات بالینی اولیه, 2 و 24 ساعت بعد نیز پارامترهای بالینی اندازه گیری و ثبت گردیدند. بلافاصله و در دقایل 5, 20 و 40 پس از تزریق یوروگرافنین, رادیوگرافی در حالت گماری شکمی- پشتی به عمل آمد. نمونه گیری از ادرار و خون 2 و 24 ساعت پس از تزریق یوروگرافین صورت گرفت. تجزیه کامل ادرار و سنجش ازت اوره خون و کراتینین سرم و ادرار به روش های متداول آزمایشگاهی صورت گرفت. نتایج پارامترهای بالینی, الکتروکاردیوگرام, تجزیه کامل ادرار و سنجش ازت اوره خون و کراتینین سرم و ادرار به روش های متداول آزمایشگاهی صورت گرفت. نتایج پارامترهای بالینی, الکتروکاردوگرام, تجزیه ادرار و میزان ازت اوره خون و کراتینین سرم و ادرار رخ نمی دهد و اختلاف آماری معنی داری میان این پارامترها در قبل و بعد از تزریق یوروگرافین مشاهده نمی شود (p>0.05). نتایج رادیوگراف ها حاکی از طبیعی بودن کلیه و دستگاه ادراری بود و نشان داد که یوروگرافین دارای قدرت تصویر نمایی مناسب و کامل برای دستگاه ادراری گوسفند می باشد. یوروگرافین اثر سویی بر روی پارامترهای بالینی, ادراری و بیوشیمیایی سرم گوسفند نداشته و بدون هیچگونه عوارضی می توان از آن در یوروگرافی نشخوارکنندگان کوچک استفاده کرد.
کلید واژه: رادیوگرافی, یوروگرافین, تجزیه ادرار, ازت اوره خون, کراتینین, گوسفند

لینک کمکی