فایل ورد بررسي فراواني و انواع اجسام خارجي شکمبه و نگاري و وجود چسبندگي نگاري در گاو ميش هاي کشتار شده در کشتارگاه اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي فراواني و انواع اجسام خارجي شکمبه و نگاري و وجود چسبندگي نگاري در گاو ميش هاي کشتار شده در کشتارگاه اهواز :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشکي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :6

سوراخ شدن دیواره نگاری بوسیله اجسام خارجی نوک تیز اغلب منجر به پریتونیت شده و می تواند باعث درگیری سایر اعضا نیز گردد. در نوع گاو بیماری به واسطه کاهش شدید تولید و میزان تلفات بالا از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر آن بود که احتمال حضور اجسام خارجی و انواع آن را در گاو میش های به ظاهر سالم کشتار شده در کشتارگاه اهواز بررسی نماید. ضمن آنکه وجود چسبندگی به نگاری نیز بررسی گردید. این مطالعه بر روی 200 راس گاو میش صورت گرفت. گاو میش ها از 2 جنس (نر و ماده) انتخاب شده و به سه گروه سنی (گروه 1: زیر 2.5 سال, گروه 2: 2.5 تا 5.5 سال و گروه 3: 5.5 سال به بالا) تقسیم شدند. چسبندگی نگاری در 43 راس از گاومیش های تحت بررسی مشاهده گردید. انجام آزمون های آماری اختلاف بین دو جنس و گروه های سنی مختلف را از نظر وجود چسبندگی معنی دار دانست (p<0.5). اجسام خارجی در 73 راس از گاومیش ها را سوراخ کرده بود. بر اساس حضور اجسام خارجی فلزی دیواره نگاری 13 راس از گاو میش ها یافت گردید ضمن اینکه 14 قطعه جسم خارجی فلزی اختلاف آماری معنی داری بین دو جنس و گروههای سنی مختلف مشاهده نگردید. ارتباط بین وجود چسبندگی و حضور اجسام خارجی فلزی در دام های تحت بررسی معنی دار بود (p<0.5).
کلید واژه: گاومیش, جسم خارجی, چسبندگی, نگاری, کشتارگاه

لینک کمکی