فایل ورد بررسي اثر عصاره و فراكسيون هاي گياه مهرخوش بر روي سندرم محروميت از مرفين در موش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر عصاره و فراکسيون هاي گياه مهرخوش بر روي سندرم محروميت از مرفين در موش :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : گياهان دارويي

تعداد صفحات :17

مقدمه: گیاه مهرخوش اثر ضد دردی و ضدالتهاب آن به اثبات رسیده است. اثرات ضد دردی این گیاه در روش صفحه داغ, توسط نالوکسان مهار شده است.هدف: با توجه به اثرات گیاه مهرخوش بر سیستم اوپیوییدی, تاثیر عصاره تام و فراکسیون های این گیاه بر روی سندرم محرومیت از مورفین در موش بررسی شد.روش بررسی: جهت ایجاد وابستگی, موش را به مدت سه روز تحت تزریق مورفین به صورت زیر جلدی سه بار در روز به ترتیب با دوزهای , 50 mg/kg, 50 mg/kg 75 mg/kg قرار داده و در روز چهارم آخرین دوز مورفین (50 mg/kg) تزریق شد. در مجموع به موش ها 10 دوز تزریق شد. جهت القای سندرم محرومیت, تزریق نالوکسان, به میزان 5 mg/kg به صورت زیر جلدی, دو ساعت پس از آخرین تزریق مورفین صورت گرفت. تزریق عصاره تام و فراکسیون ها نیم ساعت پس از آخرین تزریق مورفین صورت گرفت. تعداد پرش ها به عنوان نشانه ای از سندرم محرومیت به مدت نیم ساعت, یک دقیقه پس از تزریق نالوکسان شمارش گردید.نتایج: عصاره متانولی تام با دوزهای 1.96 g/kg, 1.12 g/kg, 0.28 g/kg سبب کاهش تعداد پرش ها و بهبود علایم سندرم محرومیت (نسبت به کنترل) به صورت وابسته به دوز به ترتیب به میزان 64.5 درصد, 85 درصد, 99.3 درصد شد. به منظور جداسازی اجزای گیاه, عصاره متانولی در مخلوط آب ـ متانول (2 به 3) سوسپانسیون شده و با کلروفرم استخراج انجام شد. فاز آبی ـ الکلی به میزان بیشتری سبب کاهش تعداد پرش ها به صورت وابسته به دوز گردید. برای جداسازی بیشتر از ستون کروماتوگرافی (MPLC) استفاده شد. با توجه به Rf فراکسیون ها, فراکسیون های مشابه مخلوط شده و 3 فراکسیون A, Bو C حاصل شد. اثر فراکسیون ها روی کاهش تعداد پرش ها در دوز 0.28 g/kg بررسی شد. فراکسیون A و B به مراتب فعالیت بهتری از فراکسیون C نشان دادند (به ترتیب 97 درصد, 92 درصد, 55 درصد). عصاره تام در آزمون حرکت, سبب کاهش حرکت در کل خانه ها شد. در حالی که فراکسیون های حاصل از ستون, تاثیری بارزی روی آزمون حرکت در موش کوچک نداشتند.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که عصاره تام و فراکسیون های آبی ـ الکلی گیاه قادرند با مکانیسم های مختلفی علایم سندرم محرومیت از مورفین را کاهش دهند.
کلید واژه: سندرم محرومیت, مهرخوش, فراکسیون, وابستگی به مورفین

لینک کمکی