فایل ورد بررسي تاثير سودوموناسهاي فلورسنت روي قارچ Sclerotinia sclerotiorum(Lib.) de Bary عامل پوسيدگي ريشه آفتابگردان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير سودوموناسهاي فلورسنت روي قارچ Sclerotinia sclerotiorum(Lib.) de Bary عامل پوسيدگي ريشه آفتابگردان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم کشاورزي ايران

تعداد صفحات :17

خاک مزارع آفتابگردان استان آذربایجان غربی جمع آوری شد, سپس بذر آفتابگردان در گلخانه در این خاکها کاشته شد و از ریزوسفر این گیاهان 45 جدایه سودوموناس فلورسانس با استفاده از محیط S1 جدا گردید. بررسی تاثیر جدایه های فوق در جلوگیری از تندش اسکلروت قارچ نشان داد که 26 جدایه مانع تندش اسکلروت قارچ گردیدند که برای آزمایشهای بعدی انتخاب شدند و جدایه های B29, B8 و B38 بیشترین تاثیر را در جلوگیری از تندش اسکلروت قارچ دارا بودند. همچنین بررسی تاثیر ریزوباکتریها در خاک غیر استریل و آلوده شده به قارچ نشان داد که قارچکش بنومیل و جدایه های B111, B120, B119 و B112 بیشترین تاثیر را در کنترل بیماری داشتند. بررسی میکروسکوپی نحوه تاثیر سودوموناسهای فلورسنت روی قارچ فوق نشان داد که در ناحیه بازدارندگی, از هیف مقدار زیادی محتویات سیتوپلاسم به خارج تراوش کرده و در اطراف هیف مجتمع شده و تشکیل لخته داد. همچنین در این ناحیه هیفهای غیرطبیعی مشاهده شد که شامل پیچش, نکروز و چند شاخه شدن هیف بودند. 68 درصد از ریزوباکتریهای مورد استفاده و همچنین جدایه CHA0 تولید سیانید هیدروژن کردند. کاربرد جدایه ها در شرایط آزمایشگاهی (کشت متقابل) نشان دادند که جدایه های B119, B112, CHA0 و B38 بیشترین تاثیر را در جلوگیری از رشد قارچ دارند. بررسی متابولیتهای فرار جدایه ها نشان داد که این متابولیتها به خوبی سبب ممانعت از رشد میسلیوم قارچ فوق می گردند و جدایه های B120 و B112 به میزان 100 درصد از رشد قارچ جلوگیری کردند. بررسی تاثیر جدایه ها در افزایش رشد گیاه آفتابگردان نشان داد که جدایه های B119, B112 و B111 بیشترین تاثیر را در افزایش وزن گیاه آفتابگردان دارند. همه جدایه های موثر در کنترل بیماری, باکتری Pseudomonas fluorescens تشخیص داده شدند.
کلید واژه: آفتابگردان, سودوموناس فلورسنت, کنترل بیولوژیکی

لینک کمکی