فایل ورد اثر افزايش اسيد آسكوربيك در رژيم غذايي كرم ابريشم (.Bombyx mori L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد اثر افزايش اسيد آسکوربيک در رژيم غذايي کرم ابريشم (.Bombyx mori L) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم کشاورزي ايران

تعداد صفحات :10

تاثیر افزایش اسید آسکوربیک به عنوان مکمل غذایی کرم ابریشم, با غلظتهای 2, 1 و 3 درصد در رژیم غذایی لاروهای سن چهارم و پنجم کرم ابریشم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل با دو تیمار شاهد که در یکی از هیچ ماده ای بعنوان تیمار استفاده نشده بود و یک تیمار آب مقطر مقایسه گردید. لاروها تا سن چهارم از برگ توت تازه از واریته شین ایچه نویسه تغذیه می شدند و از آغاز سن چهارم تا پایان دوره لاروی روزانه یک نوبت از برگهای غنی شده با اسید آسکوربیک تغذیه می کردند. گروهی از لاروها فقط در سن پنجم لاروی تحت تیمار اسید آسکوربیک قرار گرفتند. برای غنی سازی, محلولهای تهیه شده بر روی برگها اسپری گردید. نتایج نشان داد که بسیاری از خصوصیات زیستی و اقتصادی حشرات از جمله وزن لاروی, وزن پیله, وزن قشر ابریشمی و شفیره اختلاف معنی داری با شاهد داشتند, و این افزایش در حشرات ماده بیش از حشرات نر بود. وزن لاروی با 13.7 درصد افزایش نسبت به شاهد بیشترین درصد افزایش وزن را در روز پنجم سن 5 لاروی در تیمار اسید آسکوربیک 2% نشان داد. این ترکیب توانست حداکثر %4.7 افزایش وزن در پیله های استحصالی ایجاد نماید. تعداد و وزن تخم ها نیز در اکثر پروانه ها در مقایسه با شاهد اختلاف معنی داری نشان داد, ولی بطور نسبی این غلظتها نه تنها باعث افزایش درصد تفریخ تخمها نشدند بلکه در برخی از تیمارها موجب کاهش آن گردیدند.
کلید واژه: اسید آسکوربیک, خصوصیات زیستی و اقتصادی, کرم ابریشم

لینک کمکی