فایل ورد تعيين خواص حرارتي- فيزيکي آب ليموترش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تعيين خواص حرارتي- فيزيکي آب ليموترش :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم کشاورزي ايران

تعداد صفحات :21

فایل ورد تعيين خواص حرارتي- فيزيکي آب ليموترش جهت بررسی, کنترل, پیش بینی و مدلسازی عددی فرآیندهایی از قبیل خشک شدن لازم و ضروری است. این خواص با تغییر درصد ماده جامد و دما تحت تاثیر قرار می گیرند. از این رو, در این تحقیق خواص حرارتی- فیزیکی آب لیموترش شامل ضریب هدایت حرارتی, جرم حجمی, گرمای ویژه و ضریب انتشار حرارتی در هشت سطح دما و سه سطح درصد ماده جامد بررسی و تعیین گردید. ضریب هدایت حرارتی توسط استوانه های هم محور در شرایط پایا و جرم حجمی توسط پیکنومتر حجمی اندازه گیری شده و جهت ایجاد سطوح دمایی از حمام هم دما که پیکنومتر در آن مستقر می گردد, استفاده شد. گرمای ویژه توسط اسکن کالریمتر (DSC) و ضریب انتشارحرارتی به روش غیر مستقیم و با استفاده از رابطه بین ضرایب هدایت حرارتی, گرمای ویژه و جرم حجمی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل آماری داده ها نشان می دهد که هم درصد ماده جامد و هم دما بر خواص حرارتی- فیزیکی آب لیموترش تاثیر معنی داری دارند. با افزایش درصد ماده جامد, جرم حجمی افزایش یافته ولی گرمای ویژه, ضریب هدایت حرارتی و ضریب انتشار حرارتی کاهش می یابد. همچنین با افزایش دما جرم حجمی کاهش یافته ولی گرمای ویژه, هدایت حرارتی و ضریب انتشارحرارتی افزایش می یابد. با تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره, مدل تجربی پیش بینی خواص حرارتی- فیزیکی آب لیموترش بر حسب متغیرهای کاری به دست آمد. ضریب تعیین مدل های خطی جرم حجمی و گرمای ویژه 0.99, هدایت حرارتی 0.95 و ضریب انتشارحرارتی 0.92 است.
کلید واژه: آب لیموترش, جرم حجمی, ضریب انتشارحرارتی, ضریب هدایت حرارتی, گرمای ویژه

لینک کمکی