فایل ورد مطالعه خواب بذر، طول دوره پس از رسيدگي و الگوهاي سنتز پروتئين در جنين بذور خواب و بدون خواب در گندم نان (Triticum aestivum)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مطالعه خواب بذر, طول دوره پس از رسيدگي و الگوهاي سنتز پروتئين در جنين بذور خواب و بدون خواب در گندم نان (Triticum aestivum) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم کشاورزي ايران

تعداد صفحات :12

به منظور مطالعه صفت خواب و دوره پس از رسیدگی, تعداد 30 رقم گندم نان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سال 1380 کشت گردید. صفات تاریخ خوشه دهی, تاریخ گلدهی و مرحله رشدی زادکس 92 در طی فصل رشد یادداشت برداری شدند. خوشه ها در مرحله رشدی زادکس 92 جمع آوری شدند و بلافاصله درصد رطوبت بذر آنها اندازه گیری شد. آزمون خواب بذر در دو شرایط حرارتی 10oC و 20oC انجام گردید و با توجه به نتایج, شاخص خواب تعریف شد. به علاوه جهت تعیین دوام خواب در بذر, آزمون دوره پس از رسیدگی به مدت شش هفته انجام شد. برای تعیین فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز عدد فالینگ نیز تعیین گردید. نتایج نشان داد که تنوع ژنتیکی در میان ارقام ایرانی به لحاظ صفات مطالعه شده وجود دارد که می تواند در برنامه های اصلاحی مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت مورد استفاده قرار گیرد. همچنین جهت شناخت هر چه بیشتر اساس مولکولی حفظ یا شکستن خواب بذر, الگوی الکتروفورزی پروتئینی جنین گندم های خواب و غیرخواب در مراحل اولیه جذب آب و تحت تیمارهای حرارتی متفاوت مطالعه گردید. نتایج تفاوتهایی را در سنتز پروتئین ها و همچنین شدت بیان آنها در میان ارقام خواب و بدون خواب نشان داد.
کلید واژه: الکتروفورز یک بعدی, پروتئین جنین, خواب بذر, دوره پس از رسیدگی, عدد فالینگ

لینک کمکی