فایل ورد آناليز ملکولي سه سويه متعلق به سروتيپ 793/B ويروس هاي برونشيت عفوني طيور جدا شده از مرغداري هاي صنعتي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد آناليز ملکولي سه سويه متعلق به سروتيپ 793/B ويروس هاي برونشيت عفوني طيور جدا شده از مرغداري هاي صنعتي ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشکي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :16

بیماری برونشیت عفونی طیور یکی از بیماری های مهم تنفسی طیور است که هر ساله خسارات اقتصادی بسیار زیادی را به صنعت طیور کشور تحمیل می کند. هدف از انجام این مطالعه آنالیز و تعیین خصوصیات ملکولی سکانس نوکلئوتیدی و آمینواسیدی ویروس های برونشیت عفونی جدا شده از مرغداری های صنعتی ایران می باشد. در این مطاله کل ژن S1 جدایه های برونشیت عفونی طیور با آزمایش RT-PCR تکثیر و سپس محصول RT-PCR, روی ژل آگار الکتروفروز گردید که تمامی جدایه ها, باند بالای 1600 جفت باز را نشان دادند. در آزمایش RELP تحت آنزیم های محدودگر HaeIII, HindIII, EcorI, سه جدایه که الگوی سروتیپ 793/B را نشان دادند انتخاب و سگانس نوکلئوتیدی ژن S1 آن مشخص و به اسید آمینه های متناظر ترجمه شد. طرح تشابهی (IP plot) نوکلئوتیدی و آمینواسیدی ژن S1 این سویه ها, با 30 سویه رفانس برونشیت عفونی ترسیم و در نهایت درخت فیلوژنتیک نوکلئوتیدی و آمینواسیدی, طراحی شد. آنالیز درخت فیلوژنیکی نشان داد که هر سه سویه ایران در سروتیپ 793/B قرار می گیرند. درصد اختلاف نوکلئوتیدی این سه سویه با سویه UK/793/B به عنوان پروتوتیپ سروتیپ 793/B, /5/64-6 درصد و با سویه واکسن H120,26.16 تا 26.02 درصد می باشد. با توجه به اینکه 793/B نوعی سروتیپ با همولوژی پایین نسبت به سویه واکسینال H120 ماساچوست می باشد ممکن است سروتیپ 793/B مسوول واگیری برونشیت در گله های واکسینه و توجیه کننده شکست در واکسیناسیون این بیماری باشد.
کلید واژه: بیماری برونشیت عفونی طیور, سروتیپ 793/B, RT-PCR/RFLP,Sequencing

لینک کمکی