فایل ورد تاثير سطوح مختلف بور و روي و دو منبع روي بر رشد و تركيب شيميايي برنج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاثير سطوح مختلف بور و روي و دو منبع روي بر رشد و ترکيب شيميايي برنج :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم کشاورزي ايران

تعداد صفحات :20

به منظور بررسی اثر بور و دو منبع روی بر رشد و ترکیب شیمیایی برنج (Oryza sativa L.) در یک خاک آهکی(fine, mixed, mesic,Fluventic Haploxerepts), آزمایشی در گلخانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با هفت سطح بور (40, 20, 10, 5, 2.5, 0 و80 میلی گرم بور در کیلوگرم خاک به صورت اسید بوریک), سه سطح روی (5, 0 و 10 میلی گرم روی در کیلوگرم خاک از دو منبع سولفات و اکسید روی) و در سه تکرار بر روی برنج رقم قصرالدشتی انجام گرفت. کاربرد روی باعث افزایش معنی دار تعداد پنجه, عملکرد ماده خشک و نیز غلظت روی, بور و پتاسیم در بافت گیاهی برنج گردید. غلظت فسفر با مصرف روی کاهش قابل توجه ای یافت ولی غلظت آهن تحت تاثیر قرار نگرفت. مصرف بور باعث افزایش غلظت بور , فسفر و پتاسیم در گیاه شد ولی غلظت آهن را کاهش داد. در صورت عدم کاربرد روی, مصرف بور در سطح 2.5 میلی گرم باعث افزایش قابل توجه عملکرد ماده خشک گردید. در حضور مقادیر مناسب روی از هر کدام از دو منبع افزایش ماده خشک تا سطح 5 میلی گرم بور در کیلوگرم ادامه یافت. نتایج همچنین نشان می دهند که کاربرد روی در خاکهای با بور نسبتا زیاد قادر به کاهش اثرات سو سمیت بور و درنتیجه افزایش عملکرد برنج می باشد.
کلید واژه: برنج, بور, ترکیب شیمیایی, روی, سمیت

لینک کمکی