فایل ورد بررسي سيماي ليپيدها و ليپوپروتئين هاي سرم خون اسب عرب ايراني خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي سيماي ليپيدها و ليپوپروتئين هاي سرم خون اسب عرب ايراني خوزستان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشکي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :6

به منظور تعیین سیمای لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم خون اسب عرب ایرانی خوزستان, از 77 راس اسب شامل 47 راس مادیان و 30 راس نریان که به 6 گروه سنی >96 , 61-96 , 37-60, 13-36, 7-12, <6 بر حسب ماه تقسیم شده بودند, خونگیری به عمل آمد. کلسترول تام و تری گلیسرید سرمی به روش آنزیمی و لیپوپروتئین ها با استفاده از روش رسوب دهی اندازه گیری شدند. نتایج با استفاده از آزمون های LSD , tstudent مورد تجزیه آماری قرار گرفتند. بدون در نظر گرفتن سن و جنس, میزان کلسترول تام, تری گلیسرید تام و کلسترول موجود در لیپو پروتئین های با چگالی بسیار کم (VLDL–c), با چگالی کم (LDL-c) و با چگالی بالا (HDL-C) بر حسب میلی گرم در دسی لیتر در اسب های تحت مطالعه به ترتیب, 37.61±1.24 , 22.71±3.74 , 10.91±0.67, 26.05±0.64 1.25±71.1 بدست آمد. بررسی های آماری نشان داد که اختلاف معنی داری بین دو جنس نریان و مادیان وجود ندارد و سن تنها بر میزان لیپوپروتئین های با چگالی کم تاثیر معنی داری دارد به طوری که با افزایش سن از غلظت آن کاسته می شود. این مطالعه نشان داده است که, مقادیر طبیعی لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم خون اسب عرب ایرانی خوزستان نه تنها با سایر نژادهای اسب بلکه با اسب های عربی که در سایر نقاط نگهداری می شوند متفاوت می باشد که علت احتمالی این اختلاف را می توان به نژاد, تغذیه, حالت های مختلف فیزیولوژی, و شرایط آب و هوایی نسبت داد.
کلید واژه: اسب عرب, لیپید, لیپوپروتئین

لینک کمکی