فایل ورد پايش و پيشبيني خشکسالي هواشناسي با استفاده از چند شاخص بر مبناي بارش و زنجيره مارکف(مطالعه موردي: حوضه بهشت آباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد پايش و پيشبيني خشکسالي هواشناسي با استفاده از چند شاخص بر مبناي بارش و زنجيره مارکف(مطالعه موردي: حوضه بهشت آباد) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

خشکسالی وضعیتی از کمبود بارندگی در هر وضعیت اقلیمی است که در مناطق گرم و خشک به فراوانی اتفاقمیافتد. انواع شدیدتر خشکسالی ها (مثل خشکسالی کشاورزی و خشکسالی هیدرولوژیک) بعد از یک دوره خشکسالی هواشناسی رخ می دهند, بنابراین پایش خشکسالی هواشناسی از اهمیت خاصی در شناخت و انتظار رخداد سایر انواع خشکسالی برخوردار است. در این پژوهش جهت بررسی خشکسالی از چهار شاخصPI,PN,DI,ZSI برای ایستگاه های بهشت آباد,شهرکرد و کوهرنگ استفاده گردید. نتایج نشان داد حالت نرمال در اکثر سال ها فراوانی بیشتری داشته است, همچنین بیشترین احتمال حالات انتقال شرایط خشکسالی به ترتیب از حالت تر به نرمال, نرمال به خشک و نرمال به نرمال بوده است . همچنین مقایسه نتایج خشکسالی هواشناسی نشان داد در اکثر سالها شاخص ها نتایج تقریبا مشابهی را نشان دادهاند. نتایج این تحقیق نشان میدهد در سالیان اخیر تعداد دوره های خشکسالی از دورههای مرطوب پیشی گرفته است که لزوم توجه خاص به روند کاهشی منابع آب حوزه آبخیز مذکور را نشان میدهد.

لینک کمکی