فایل ورد پهنه بندي پتانسيل آلودگي آب زيرزميني آبخوان عجب شير به روش GODS در محيط GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد پهنه بندي پتانسيل آلودگي آب زيرزميني آبخوان عجب شير به روش GODS در محيط GIS :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی برای توسعه, مدیریت و تصمیمات کاربری اراضی, نحوه پایش کیفی منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از آلودگی این آبها بسیار مفید است. این تحقیق با هدف پهنه بندی آسیبپذیری آبخوان عجبشیر به آلودگی و شناسایی مناطقی با پتانسیل آلودگی زیاد انجام شده است. روش کار بر اساس مدل GODS می باشد که آسیب پذیری آبخوان را در برابر آلودگی بر اساس چهار مشخصه نوع آبخوان, جنس منطقه غیر اشباع, عمق آب زیرزمینی و بافت خاک تعیین میکند. بطوریکه ابتدا هر یک از این چهار مشخصه بر اساس الگوریتمGODS کلاس بندی و ارزش گذاری گردید. ارزش کلاس های مختلف پارامترها در این مدل از صفر تا یک متغیر بوده و به تمامی پارامترها وزن یکسانی اختصاص می یابد. سپس از حاصل ضرب چهار پارامتر, مقدار شاخص آسیب پذیری محاسبه شد. تهیه و پردازش هر یک از پارامترهای مذکور در محیط ArcMap انجام گرفت. نتایج مدل GODSنشان می دهد آبخوان عجبشیر دارای آسیب پذیری کم و متوسط به ترتیب با 16 و 84 درصد وسعت منطقه می باشد. عمده ترین نواحی که دارای پتانسیل آلودگی متوسط می باشند در قسمت شمال شرقی و قسمت هایی از غرب و جنوب غربی و جنوب شرقی دشت مشاهده می شود.

لینک کمکی