فایل ورد پهنه بندي روند تغييرات شوري و قلياييت آب زيرزميني شهرستان سمنان و سرخه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد پهنه بندي روند تغييرات شوري و قلياييت آب زيرزميني شهرستان سمنان و سرخه :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

کاهش مداوم کیفیت آب زیرزمینی برای فعالیت های مختلف کشاورزی در مناطق پهناور خشک و نیمه خشک به یک نگرانی اساسی مبدل شده است. هدف مطالعه حاضر پهنه بندی توزیع مکانی دو شاخص مهم کیفیت آب زیرزمینی شامل EC و SAR با استفاده از تکنیک زمین آمار به روش IDW است. روش زمین آمار برداده های 36 حلقه چاه اعمال و نقشه پیوسته EC و SAR در محیط نرم افزار ArcGIS 10.2 تهیه گردید. نقشه های حاصل از این روش بر اساس روش تقسیم بندی کیفیت آب ویل کاکس مورد طبقه بندی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده از تقسیم بندی کلاس های کیفیت آب به روش ویلکاکس طی سالهای 82 و 92 به ترتیب کیفیت آب های خوب 43/5, 0/6 درصد, کیفیت آب های متوسط 0/9, 35/8 درصد و کیفیت آب های نامناسب 57/5, 63/6 درصد طبقه بندی گردید. نتایج نشان میدهد به طورکلی, کیفیت آب زیرزمینی شهرستان سمنان و سرخه ازلحاظ کشاورزی, از شمال شرق به جنوب غرب که کلاس کیفیت آب غیرقابل استفاده غالب است کاهش می یابد.

لینک کمکی