فایل ورد افزايش عملکرد سلولهاي خورشيدي رنگ دانه اي با هم جذب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد افزايش عملکرد سلولهاي خورشيدي رنگ دانه اي با هم جذب :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در مهندسي برق کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

دراین مقاله مااثراولییک اسید را به عنوان هم جذب جهت کاهش غلظت سطحی کمپلکس های ید رنگ دانه همراهب ا کاهش باز ترکیب بار درسلول خورشیدی رنگ دانه ای بررسی کردیم اولییک اسید به عنوان هم جذب بطورموثرانتقال الکترون برگشتی ازاکسید تیتانیوم به یونهای تری یدید را کاهش میدهد و همچنین غلظت سطحی کمپلکس رنگ ید ازطریق پیوندیدی به بانددوگانه ی غیراشباع اولییک اسید کاهش میدهد مشاهده شد که برهمکنش بین ید و باند دوگانه ی اولییک اسید مولکولهای ید را ازسطح دورنگه میدارد و سرعت بازترکیب بین الکترونهای تزریق شده درنیمه هادی و مولکولهای ید را کاهش میدهد و همچنین ولتاژ مدار باز را افزایش میدهد بعلاوه این فرایند ازبرهمکنش بین مولکوهای ید و رنگدانه که باعث جابجایی ناخواسته درطیف جذبی رنگدانه میشود جلوگیری می کند درنهایت این دواثرمنجر به بهبود عملکرد سلولهای خورشیدی رنگ دانه ای میشود

لینک کمکی