فایل ورد بررسي پايداري شبکه هاي توزيع در حضور مولدهاي توليد پراکنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي پايداري شبکه هاي توزيع در حضور مولدهاي توليد پراکنده :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در مهندسي برق کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

یکی از روندهای روبه رشد سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی عملکرد و مدیریت در بهبود شرایط کاری سیستم با هدف ارایه خدمات خوب به مشتریان میباشد. همچنین در رابطه با اصلاحات در بخش سیستمهای توزیع انرژی, منابع مولدهای پراکنده DG نقش فزایندهای در عملکرد بهینه سیستم توزیع و قابلیت اطمینان آن دارد. در این مقاله یک روشی برای تخصیص منابع تولید پراکنده در یک سیستم توزیع در نظر گرفته شده است. این تخصیص در جهت بهبود رفتار کلی شبکه و براساس پارامترهای عملکردی مانند کاهش تلفات سیستم, بهبود در پایداری ولتاژ و همچنین بهبود در پروفیل ولتاژ تعیین میشود. در ابتدا عملکرد شبکه NPEI همراه با قواعد آسان و تعیین مکان آن و همینطور ظرفیت مربوط به منابع DG امکانپذیر میباشد. در این مقاله همچنین این امکان را به طراح سیستم توزیع میدهد که با ارایه فهرستی با کاهش ترتیب اولویت با ارزش NPEI ,عملیترین گزینه را ب رای درج مطلوب و بهینه DG انتخاب کند بطوری که تمامی پارامترها در جهت بهبود شبکه توسعه یابند. سرانجام تمامی موارد بیان شده توسط یک سیستم ایدهآل 90 باسه IEEE تست و نتایج بدست آمده هر یک از شاخص ها بررسی و ارزیابی شده است.

لینک کمکی